Perspektif Islam tentang experiental learning ke pusat-pusat ibadah bukan Islam oleh penuntut-penuntut institusi pengajian tinggi beragama Islam di Malaysia

Islamic perspective on educationa fields trip to non-Islamic centers of worship by muslim students in Malaysia

Authors

  • Ahmad Munawar Ismail Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Nur Azwanie Che Alias Madam

Keywords:

Pendidikan, Experiential learning, Field trips, Perbandingan Agama, Pusat Ibadah, Islam

Abstract

Experiential learning atau field trips adalah konsep pendidikan melalui pengalaman pembelajaran langsung yang diperoleh melalui lawatan ke tempat-tempat di luar lingkungan lazim pendidikan seperti sekolah, kolej dan universiti. Pengalaman ini memungkinkan pelajar mengalami pembelajaran praktis dengan menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari di dalam kelas dengan dunia realiti. Melaluinya, perspektif pelajar akan lebih luas sekaligus mendorong pelajar mengembangkan minatnya dan meningkatkan motivasi untuk lebih terlibat dalam menerokai pengetahuan dan peluang baru berkaitan dengan bidang yang dipelajarinya. Namun bagi penuntut-penuntut bidang pengajian Islam, tidak semua Experiential learning atau field trips ini dibenarkan meskipun berkaitan langsung dengan bidang yang dipelajarinya khususnya dalam bidang perbandingan agama. Lawatan ke pusat-pusat Ibadah bukan Islam adalah penting untuk tujuan pembelajaran dalam bidang ini tetapi konsep pendidikan field trips kali ini masih terikat dengan hukum hakam agama yang mesti dipelihara khususnya apabila menyentuh isu-isu berkaitan akidah dan kepercayaan. Tulisan ini adalah hasil kajian dibuat menggunakan metode kualitatif bertujuan mengenal pasti hukum konsep pendidikan bentuk ini dalam dalam konteks lawatan ke pusat-pusat ibadah bukan Islam oleh penuntut-penuntut beragama Islam. Hasil dapatan kajian menunjukkan meskipun terdapat perselisihan pendapat mengenai hukum berkaitan lawatan ke pusat ibadah bukan Islam, iaitu haram, makruh dan harus, namun meneliti kepada syarat-syarat haram, makruh dan harus yang dikemukakan oleh ulama berkaitan dan dengan realiti pusat-pusat ibadah bukan beragama Islam terutama berkaitan patung dan sembahan maka kesimpulan yang boleh dibuat adalah hukum Experiential learning atau field trips bertujuan memperoleh pengalaman pembelajaran langsung ke pusat ibadah bukan Islam atas apa tujuan sekalipun adalah haram kerana boleh menerbitkan sifat syirik dalam hati sama ada secara langsung mahupun tidak langsung. Adapun lawatan-lawatan bertujuan penyelidikan ke pejabat-pejabat pentadbiran pusat ibadah bukan Islam adalah dibenarkan dengan syarat memperoleh keizinan daripada pemilik premis.

 

 

Abstract

Experiential learning or field trips are educational concepts involving direct learning experiences gained through visits to locations outside the usual educational environment such as schools, colleges, and universities. These experiences allow students to engage in practical learning by connecting concepts learned in the classroom with the real world. Through experientiall earning, students gain broader perspectives, thereby fostering their interests ande nhancing motivation to further explore new knowledge and opportunities relatedt o their field of study. However, for students of Islamic studies, not all experientiall earning or field trips are permissible, especially those related to comparativer eligion studies. Visits to non-Islamic places of worship are essential for learningp urposes in this field, but the concept of educational field trips is still bound by religious laws that must be upheld, particularly when addressing issues related to faith and beliefs. This paper presents findings from qualitative research aimed at identifying the legal aspects of this educational concept, particularly in the context of visits to non-Islamic places of worship by Muslim students. The research findings indicate that although there are differing opinions regarding the legal aspects of visiting non-Islamic places of worship - whether it is considered haram (forbidden), makruh (disliked), or halal (permissible) - examining the conditions for what constitutes haram, makruh, and halal as presented by relevant scholars, and considering the reality of non-Islamic places of worship, especially regarding statues and worship practices, the conclusion drawn is that the concept of experiential learning or field trips aimed at gaining direct learning experiences at non-Islamic places of worship for any purpose is considered haram as it may lead to the manifestation of shirk (associating partners with Allah) in the hearts, whether directly or indirectly. On the other hand, research visits to the administrative offices of non-Islamic places of worship are halal (permissible) according to Syafie sect, but under the condition of obtaining permission from the premises’ owners and there were no worshipping statues in the premise.

References

Abd. Rauf Hassan, Abdul Halim Salleh, Khairul Amin Mohd Zain, Wan Norainawati Hamzah. (2011). Kamus Bahasa Melayu- Bahasa Arab Bahasa Arab-Bahasa Melayu. Ed. ke-2 Selangor Darul Ehsan. Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Abd ar-Razzaq as-San‘ani. (2005) Al-Musannaf of Abd ar-Razzaq as-San‘ani. Saudi: Dar at-Taaseel

Ali Jum’ah. (2011). Al-Ta ‘ayush bain al-Muslimin wa Ghairihim. Dar al-Ifta’ al-Masriyyah. No. siri fatwa: 2424, bertarikh 16 Ogos 2011.

Ali Jum’ah. (2018). Al-Ta’ayush Ma’a al-Akhar fi Dhau’ al-Sirah al-nabawiyyah al-Usus wa al-Maqasid. Al-Qaherah: Buruj Books.

Al-Bukhari. (1997). Sahih al-Bukhari. Muhammad Muhsin Khan. 9. Saudi Arabia: Maktabah Dar as-Salam.

Al-Bukhari. (t.th). Al-Adab al-Mufrad. Yusuf Zainal ‘Ali Redha, Muhammad Fu’ad Abdul Baqi. Kaherah: Matba’ah Salfiah.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. (2013). Ringkasan Ihya’ Ulumuddin. Terj. Syarhan Syafi’e. Selangor: Pustaka al-Ehsan.

Ibnu Abidin, Muhammad Amin. (2003). Muhaqqiq, Adil Ahmad Abdul Maujud & Ali Muhammad Muawwadh. Roddul Mukhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar. Riyadh, Arab Saudi: Dar Alam Al-Kutub & Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Ibn Katsir. (2005). Terj. Lubab Tafsir Min Ibn Katsir. M. Yusuf Harun M.A, Abdullah bin Muhammad, M. Abdul Ghoffar E.M. 7. Ed. ke-4. 8. Bogor, Indonesia: Pustaka Imam as-Syafi ‘i.

Ibnu Nujaim al-Mishry. 2006. Al-Bahrur Ra’iq Syarh Kanzud Daqaiq. Karachi, Pakistan: Maktaba Rasheedia.

Idris al-Bahuti. 1999. Kasyaf al-Qana an Matn al-Iqna. Riyadh: Maktaba al-Nasr al-Haditha.

Khadijah Mohd Khambali @ Hambali & Mohd Herzali Mohd Haled. (2008). Toleransi Beragama dan Amalannya di Malaysia: Rujukan Kepada Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jurnal Usuluddin. 27: 81-92.

KPKT [Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan]. (2023). Garis Panduan Perancangan (GPP) Rumah Ibadat Islam. Putrajaya: Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia), KPKT.

KPM [Kementerian Pendidikan Malaysia]. (2017). Dasar Pendidikan Kebangsaan. Putrajaya: KPM.

KPN [Kementerian Perpaduan Negara]. (2021). Dasar Perpaduan Negara, Perpaduan dalam Kepelbagaian. Putrajaya: KPN.

Joyce M. Hawkins. (2007). Kamus Dwibahasa Oxford Fajar. Ed. Ke-4. Shah Alam. Shah Alam: Oxford Fajar.

Muhammad Quraish Shihab. (2008). Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui. Ciputat, Tanggerang Selatan: Penerbit Lentera Hati.

Noresah Baharom. (2005). Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ed. ke-4. Selangor: Penerbit Dawama Sdn. Bhd.

Nurul Faezah Mohd Ahair & Zuliza Mohd Kusrin. (2020). Kawalan Undang-undang Terhadap Pembinaan Rumah Ibadat di Malaysia. Journal of Contemporary Islamic Law. Vol.5 (2): 53-64.

Perlembagaan Persekutuan. (2020). Putrajaya: Pesuruhjaya Penyemak Undang-Undang Malaysia.

Al-Qaradawi, Yusuf. (1997). Shumul al-Islam fi daw’ sharh mufassal li al-usul al-‘ishrin li al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna. Bayrut: Mu’assasat al-Risalah.

Qalyubi. (2003). Hasyiah Qalyubi wa Umairah. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahalli. 1. Beirut, Lubnan: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Ramli, Syams al-Din Muhammad bin Abi al-'Abas Ahmad bin Hamzah. (1932). Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Al-Qaherah: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.

Stern, M.J, & Powell, R. B. (2020). Fields trips and the Experiental Learning Cycle. Journal of Interpretation Research 25 (1) 46-50.

Al-Syirbini, Muhammad bin Muhammad. (2000). Mughni al Muhtaj. Beirut, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah.

Uin Banten. (2019). Biografi Ustaz Abdul Somad. Uin Banten Repository. [17 Disember 2023]. Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/4263/5/Bab%20iii%20riyan%20revisi.Pdf.

Zulkifli Mohamad Al-Bakri. (2023). Al-Mawaqif: Melihat Ke Hadapan Dalam Isu Ziarah Rumah Ibadah. #20 Al-Mawaqif: Melihat Ke Hadapan Dalam Isu Ziarah Rumah Ibadah - Zulkifli Al-Bakri (Zulkiflialbakri.Com). Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. [28 September 2023].

Published

2024-06-30

How to Cite

Ismail, A. M., & Che Alias, N. A. . (2024). Perspektif Islam tentang experiental learning ke pusat-pusat ibadah bukan Islam oleh penuntut-penuntut institusi pengajian tinggi beragama Islam di Malaysia: Islamic perspective on educationa fields trip to non-Islamic centers of worship by muslim students in Malaysia. ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education, 8(1), 1–11. Retrieved from https://attarbawiy.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/212