Cabaran Amalan Kaunseling Islam Dalam Kalangan Kaunselor Muslim di Sekolah

Challenges of Islamic Counseling Practice Among Muslim Counselors In Schools

Authors

  • Mohd Khir Johari Abas Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Md Noor Saper Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Nurul Ain Mohd Daud Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris

Keywords:

kaunseling Islam, kaunselor Muslim, sekolah, cabaran

Abstract

Kajian ini bertujuan mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh kaunselor Muslim dalam mengamalkan pendekatan kaunseling Islam di sekolah. Seramai 19 orang kaunselor Muslim yang berkhidmat di sekolah menengah di Malaysia telah ditemu bual secara mendalam berkaitan pengalaman mereka mengaplikasikan kaunseling Islam serta halangan yang dihadapi. Data temu bual dianalisis secara tematik dan dua tema utama dihasilkan iaitu cabaran dalaman dan cabaran luaran. Dapatan menunjukkan antara cabaran dalaman yang ketara ialah kekurangan pengetahuan mendalam tentang kaunseling Islam, kurangnya penghayatan agama dalam kalangan kaunselor serta kecenderungan untuk membuat penilaian berdasarkan kerangka agama semata-mata. Manakala bagi cabaran luaran pula, aspek penerimaan pelajar, stigma masyarakat, ketiadaan sistem sokongan serta kekangan masa menjadi halangan kepada keberkesanan pelaksanaan kaunseling Islam di sekolah. Implikasi dapatan kajian terhadap usaha memperkasakan profesionalisme kaunselor Muslim serta memperkukuhkan pelaksanaan kaunseling Islam dalam sistem pendidikan negara turut dibincangkan.

References

Abdul Halim Othman. (1999). Kaunseling untuk kesejahteraan insan: Satu pengalaman di Malaysia. In 1999.

Alimuddin, M. D. (1988). Tanggapan Pelajar Terhadap Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Enam Buah Sekolah Menengah di Malaysia. Universiti Pertanian Malaysia.

Aziz Salleh. (1993). Kaunseling Islam asas. Utusan Publication & Distributors.

Barr, M. D., & Govindasamy, A. R. (2010). The islamisation of Malaysia: Religious nationalism in the service of ethnonationalism. Australian Journal of International Affairs, 64(3), 293–311. https://doi.org/10.1080/10357711003736469

Briggs, M. K., & Rayle, A. D. (2005). Incorporating Spirituality Into Core Counseling Courses: Ideas for Classroom Application. Counseling and Values, 50(October), 63–76.

Camroux, D. (1996). State Responses to Islamic Resurgence in Malaysia: Accommodation, Co-Option, and Confrontation. Asian Survey, 36(9), 852–868.

Cheeseman, H. A. R. (1938). Report on vocational education in Malaya : being proposals regarding the provision of additional facilities for vocational education and modifications in school curricula so as to bring into closer touch present day conditions. Malaya Education Service.

Corey, G. (2013). Theory and practice of counseling and psychotherapy (Internatio). Cengage Learning.

Cresswell, J. . (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed methods approaches. Sage Publications, Inc. https://doi.org/10.2307/3152153

Dailey, S. F, Robertson, L. a, & Gill, C. S. (2014). Spiritual Competency Scale: Further Analysis. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 48, 15–29. https://doi.org/10.1177/0748175614544688

Dailey, Stephanie F., Curry, J. R., Harper, M. C., Moorhead, H. J. . ., & Gill, C. S. . (2011). Exploring the Spiritual Domain: Tools for Integrating Spirituality and Religion and Counseling. Vistas Online, 2–12. http://counselingoutfitters.com/ vistas/vistas11/Article_99.pdf

Dini Farhana, B., Zuria, M., Salleh, A., & Mohd Rushdan, M. J. (2017). POTENTIAL INTEGRATION OF NAQLI AND AQLI KNOWLEDGE IN COUNSELING BY UNDERSTANDING THE CONCEPT OF WELLNESS ABSTRAK Introduction. Ulum Islamiyah, 20(April), 1–9.

Halimah, A. H., & Zainab, I. (2015). Pendekatan Pencegahan Kaunselor Muslim dalam Menangani Salah Laku Pelajar Sekolah Menengah di Daerah Klang, Selangor. International Journal of Islamic Thought, 8(Dec), 17–26. www.ukm.my/ijit

Hamzah, M. (1983). Bimbingan dan Kaunseling dari Sudut Pandang Islam. PERKAMA, 1(1), 79–84.

Haque, A., Khan, F., Keshavarzi, H., & Rothman, A. E. (2016). Integrating Islamic Traditions in Modern Psychology: Research Trends in Last Ten Years. Journal of Muslim Mental Health, 10(1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3998/jmmh.10381607.0010.107

Kamal, A. M. (1995). Kaunseling Islam perbandingan antara amalan dan teori kaunseling barat. utusan publication & distributor.

Kamal Abd Manaf. (1996). Perbezaan dan persamaan pandangan Carl Rogers dan Imam Ghazali terhadap beberapa aspek kaunseling. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamal Abd Manaf. (2000). Kaunseling Islam satu alternatif baru di Malaysia. Utusan Publication & Distributors.

Khalim, Z., & Wan Zulkifli, W. H. (2009). Pendekatan Islam dalam Menangani Masalah Disiplin Tegar dalam Kalangan Pelajar Sekolah : Satu Kajian Kes. 1(2), 1–14.

Kim Low, S., Kuan Kok, J., & Ngee Lee, M. (2013). A holistic approach to school-based counselling and guidance services in Malaysia. School Psychology International, 34(2), 190–201. https://doi.org/10.1177/0143034312453398

Lembaga Kaunselor Malaysia. (2011). Kod Etika Kaunselor Lembaga Kaunselor Malaysia. In Kod Etika Kaunselor Lembaga Kaunselor Malaysia (1). Penerbitan Lembaga Kaunselor.

Malaya Tribune. (1939, October 5). Official book on careers in Malaya. 4. http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/maltribune19391005-1.2.46

Malik Badri. (2010). Azminah Ulama’ al-Nafs al-Muslimin. Dar Debono li al-Thiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’.

Mariani, O., & Norhanizah Wati, N. (2020). Pendekatan Kaunseling Islam Untuk Menangani Masalah Sosial Di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Agama. Al-Takamul Al-Maárifi, 3(1), 13–41.

Mazidah, M. D., Raja Zirwatul Aida, R. I., & Azlina, A. B. (2014). Counselors’ Spiritual Competence in Malaysia. Asian Social Science, 10(10), 182–187. https://doi.org/10.5539/ass.v10n10p182

Md Noor, S. (2018). Kaunseling Islam Di Malaysia. The 1St International Conference on Islamic Guidance and Counseling, 1–9.

Md Noor, S., Nurul Ain, M. D., & Norazani, A. (2016). Kesahan dan Kebolehpercayaan Modul I-Sc ( Islamic Spiritual Counseling ) ke atas Pelajar Bermasalah Tingkah Laku. International Journal of Islamic, 9(June), 32–43.

Melati Sumari, & Dini Farhana. (2016). Counseling Students’ Experiences in an Islamic-Based Counseling Course. International Journal for the Advancement of Counselling, 38(September), 194–203.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative research: A guide to design and implementation (4th ed.). John Wiley & Sons Inc.

Miller, G. (1999). The development of the spiritual focus in counseling and counselor education. Journal of Counseling and Development, 77, 498–501.

Mohamed Sharif, M., & Roslee, A. (2005). Persepsi Pelajar Terhadap Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 3rd International Qualitative Research Convention 2005, August, 1–24. http://etd.uum.edu.my/502/

Mohd Azhar, A. R., Shafie, M., & Syed Ahmad Ruslan, S. A. A. (2021). Amalan kaunseling Islam dalam kalangan kaunselor Muslim. Muaddib, 15(1), 7–17.

Mohd Zaharen, M. Z., Md Noor, S., & Mohammad Nasir, B. (2019). Kesahan dan Kebolehpercayaan Modul Kelompok Bimbingan Integrasi REBT-Tazkiyah An-Nafs. Journal Of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 9(1), 58–69. https://doi.org/10.37134/jrpptte.vol9.no1.6.2019

Natesan, M. (2017). Keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah menengah di Malaysia. Universiti Malaya.

Nik Azis, N. P. (2014). Penghasilan Disertasi Berkualiti dalam Pendidikan Matematik. Penerbit Universiti Malaya.

Nik Rosila, N. Y., Nor Shafrin, A., & Rashidah, M. H. (2019). The Need Analysis of Islamic Counseling Approach in Solving Students’ Problem. 4th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities, 304(Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)), 406–409. https://doi.org/10.2991/acpch-18.2019.96

Noraimi Aainaa, O. (2018). Meneroka Amalan Kaunseling Perspektif Islam Dalam Kalangan Kaunselor. Unisertiti Pendidikan SUltan Idris.

Noraniza, M. N., Syed Mohamad, S. A., & Siti Nur Hadis, A. R. (2019). Islamic Counseling Approach by Abdullah Nasih Ulwan for Preventing Aggressive Behaviour Among School Students. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(7), 1–10. https://doi.org/10.47405/mjssh.v4i7.302

Norazlina, Z., & Amir, A. (2022). Kaunseling Perspektif Islam: Cabaran Kaunselor Dan Perspektif Klien Masa Kini. Journal Contemporary of Islamic Counselling Perspective, 1(1), 18–28.

Norazlina, Z., & Noor Shakirah, M. A. (2016). Theories and Modules Applied in Islamic Counseling Practices in Malaysia. Journal of Religion and Health, 56(2), 507–520. https://doi.org/10.1007/s10943-016-0246-3

Pope, M., Muhaini, M., Singaravelu, H., Bringaze, T., & Russell, M. (2002). From Colonialism to Ultranationalism: History and development of career counselling in Malaysia. Career Development Quarterly, 50(March), 264–276.

Robertson, L. A. (2010). The spiritual competecy scale. Counseling and Values, 55(1), 6–24. https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2010.tb00019.x

Roslee, A., Mohamed Sharif, M., & Sulaiman Shakib, M. N. (2008). Pendekatan Kaunseling Daripada Perspektif Islam. International Conference on the Education of Learner Diversity (ICELD08).

Ruslan, H., Zain, F. M., Kaseh, A. B., & . Azmul Fahimi, K. (2020). Sumbangan Guru Pendidikan Islam dalam Amalan Bimbingan dan Kaunseling terhadap Pelajar dan Rakan Guru di Sekolah. Al-Hikmah, 12(2), 19–34.

S. Mohamed Iqbal. (1981). Islamic perspective in personality assessment and curent trends in psychology. The Journal of IMA, 13, 67–72. https://doi.org/10.5915/13-2-11935

Salasiah Hanin. (2010). Bimbingan Spiritual Menurut al-Ghaz ali dan Hubungannya dengan Keberkesanan Kaunseling : Satu Kajian di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan ( PK MAINS ). Islamiyyat, 32(32), 41–61.

Salasiah Hanin, H., & Noor Shakirah, M. A. (2013). Islamic Approach in Counseling. Journal of Religion and Health, 53(1), 279–289. https://doi.org/10.1007/s10943-013-9703-4

Salmi, A. S. (2017). Principles of Islamic Counselling and Psychotherapy. Asian Journal of Management Sciences & Education, 6(3), 129–138.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023). Research Methods for Business Students (9th ed.). Pearson Education Limited.

Siti Hairaney Bachok. (2002). Amalan kaunseling kerohanian dikalangan pelajar Melayu. Kajian kes di tiga buah sekolah di daerah Johor Bahru. Universiti Teknologi Malaysia.

Walz, G. R., & Benjamin, L. (1983). Shaping Counselor Education Programs in the Next Five Years: An Experimental Prototype for the Counselor of Tomorrow. Proceedings of the Flagship Conference of the Association for Counselor Education and Supervision, April 29-May 2, 1983.

Wan Hussain Azmi Abdul Kadir. (1994). Kaunseling Dan Psikologi Menurut Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Yatimah. (2005). Kaunseling Islam : Satu Analisis Kualitatif Model Kaunseling Berasaskan Sifat-Sifat Manusia Oleh Imam Al-Ghazali. Universiti Teknologi Malaysia.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. In Journal of Hospitality & Tourism Research (6th ed., Vol. 53, Issue 5). Sage Publications Ltd. https://doi.org/10.1177/109634809702100108

Yusmini, M. Y. (2011). Counselling and Religious and Spiritual Values : a Malaysian Study a. University of Waikato.

Published

2024-06-30

How to Cite

Abas, M. K. J. ., Saper, M. N. ., & Mohd Daud, N. A. (2024). Cabaran Amalan Kaunseling Islam Dalam Kalangan Kaunselor Muslim di Sekolah: Challenges of Islamic Counseling Practice Among Muslim Counselors In Schools. ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education, 8(1), 209–218. Retrieved from https://attarbawiy.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/206