Persepsi Mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Terhadap Rukun Negara Sebagai Medium Keharmonian di Malaysia

Perceptions of Rukun Negara As A Mediator of Harmony Among Students In Higher Learning Institutions

Authors

  • Ayu Nor Azilah Mohamad Fakulti Sains Sosial, Universiti Islam Selangor
  • Wayu Nor Asikin Mohamad University College Bestari
  • Mohamed Ali Haniffa Universiti Utara Malaysia
  • Mohd Adib Akmal Ahmad Shatir Universiti Islam Selangor

Keywords:

Rukun Negara, mahasiswa, medium, keharmonian,, Malaysia.

Abstract

Rukun Negara diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Matlamat utama Rukun Negara ialah untuk membina keharmonian dan perpaduan antara kaum yang pelbagai agama, budaya dan bangsa. Makalah ini akan melihat pandangan golongan mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) terhadap Rukun Negara yang berperanan sebagai medium keharmonian dalam masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Seramai 781 orang responden terlibat dalam kajian ini yang dipilih secara rawak. Kaedah kutipan data dengan menggunakan borang soal selidik. Responden perlu memilih lima skala likert iaitu 1(Sangat Tidak Setuju, 2 (Tidak Setuju), 3 (Tidak Pasti), 4 (Setuju) dan 5 (Sangat Setuju). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciense (SPSS) versi 25.0 bagi mendapatkan nilai skor min, sisihan piawaian, kekerapan dan peratusan. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa responden sangat setuju bahawa Rukun Negara berperanan penting sebagai medium dalam keharmonian antara pelbagai kaum di Malaysia.

References

Abdul Rahman Abdul Aziz. (2010). Rukun Negara dalam Memperkukuhkan Ketahanan Negara In Seminar on National Resilience, 13-15 July 2010, Bayview Hotel Langkawi. Institute of Tun Dr. Mahathir Mohamad’s Thoughts, Universiti Utara Malaysia, Sintok , pp. 443-457.

Abdul Rahman Ibrahim. (2007).13 Mei 1969 Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ayu Nor Azilah Mohamad et al. (2013). Rukun Negara, Peranan, Penghayatan dan Cabaran Dalam Perpaduan di Malaysia dlm. Membina Bangsa Malaysia. Jilid 5. Negara Bangsa. Kuala Lumpur: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Jabatan Perdana Menteri.

Bahagian Penerbitan Dasar Negara. (2018). Rukun Negara. Jabatan Penerangan Malaysia.

Bahagian Penerbitan Dasar Negara. (2020). Rukun Negara. Jabatan Penerangan Malaysia.

BERNAMA. (9 Julai 2020). Rukun Negara ‘wajah’ kehidupan rakyat. https://www.hmetro.com.my/rencana/2020/07/598183/rukun-negara-wajah-kehidupan-rakyat#google_vignette. Dirujuk pada 17 Julai 2023.

Eddin Khoo. (2020). Rukun Negara: Selayang Pandang. Kuala Lumpur: Kala Publishers Sdn. Bhd.

Hadijah Johari. (2019). “Persepsi Terhadap Konsep Rukun Negara Melalui Pengajaran Kursus Pengajian Malaysia” e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2019, 24-25 April 2019, Kolej Universiti Islam Antara bangsa Selangor.

Hasnah Hussiin. (2022). Penghayatan Etika dan Peradaban. Kuala Lumpur:MaxUnion Publication.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2016). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lee Yok Fee1 & Sarjit S. Gill. (2008). Rukun Negara Teras Pembinaan Modal Insan: Satu Komentar. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 16(1): 107-113 (2008).

Mardiana Nordin & Hasnah Hussiin. (2014). Pengajian Malaysia Edisi Kelima. Selangor: Oxford Fajar.

Mardiana Nordin & Hasnah Hussiin. (2018). Pengajian Malaysia Edisi Keenam. Selangor: Oxford Fajar.

Mohammad Ruzaidy Mohammad Rafidy. (20 Julai 2017). Mahasiswa berilmu menerusi pengalaman. https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2017/07/303956/mahasiswa-berilmu-menerusi-pengalaman. Dirujuk pada 16 Julai 2023.

Mohd Mahadee Ismail et.al. (2009). Penghayatan Semangat Patriotisme dan Nasionalisme: Pelatih Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Sciencefund Report, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia.

Mohd Salleh Abas (Dikemaskini Salleh Buang). (2006). Prinsip Perlembagaan & Pemerintahan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Periasamy. M. (7 April 2020). Kerjasama rakyat patuhi PKP mampu bendung penularan COVID-19. https://www.astroawani.com/berita-malaysia/kerjasama-rakyat-patuhi-pkp-mampu-bendung-penularan-covid19-237150. Dirujuk pada 10 Julai 2023.

Ruslan Zainuddin, Mohd. Mahadee Ismail, Zaini Othman. (2005). Kenegaraan Malaysia. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Robert L. Likert. (1977). The neutral point on a Likert scale. The Journal of psychology The Journal of psychology.1977, Vol.95(2), p.199-204.

Shamrahayu A Aziz. (8 Oktober 2014). Raja Melayu simbol perpaduan masyarakat. https://www.bharian.com.my/kolumnis/2014/10/10258/raja-melayu-simbol-perpaduan-masyarakat#google_vignette. Dirujuk pada 15 Julai 2023.

Siti Norayu Mohd Basir, Junainor Hassan, Shuhairimi Abdullah dan Hassad Hassan. (2014). Persepsi Pelajar Terhadap Konsep Rukun Negara Melalui Pengajaran Subjek Hubungan Etnik: Kajian kes di Universiti Malaysia Perlis Universiti Malaysia Perlis. Journal of Human Development and Communication Volume 3 (Special Issue), 2014 [67-79].

Tschannen-Moran, M. & Gareis, C.R., (2004). Principle’s Sense of Efficacy: Assessing a Promising Construct. Journal of Educational Administration. 42(5), 573-585.

Utusan Malaysia Online. (24 Julai 2022). Malaysia negara ke-18 paling aman di dunia. https://www.utusan.com.my/luar-negara/2022/07/malaysia-negara-ke-18-paling-aman-di-dunia/. Dirujuk pada 10 Julai 2023.

Published

2024-06-30

How to Cite

Ayu Nor Azilah Mohamad, Mohamad, W. N. A. ., Haniffa, M. A., & Ahmad Shatir, M. A. A. . (2024). Persepsi Mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Terhadap Rukun Negara Sebagai Medium Keharmonian di Malaysia: Perceptions of Rukun Negara As A Mediator of Harmony Among Students In Higher Learning Institutions. ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education, 8(1), 52–67. Retrieved from https://attarbawiy.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/203