Keupayaan Guru-Guru Pendidikan Islam Melaksanakan Pengajaran Berasaskan IHES

The Ability Of Islamic Education Teachers To Implement Teaching Based On Ihes

Authors

  • Sapie Sabilan Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor (UIS)
  • Mohamad Fuad Ishak Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Suhana Mohamed Lip Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Shazarina Zdainal Abidin Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Suziana Hanini Sulaiman Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor

Keywords:

Pengetahuan, kemahiran, sikap, latihan guru, IHES

Abstract

Kajian ini bertujuan menganalisis keupayaan guru-guru Sekolah Rendah Agama (SRA) Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran (PdP) setelah mengikuti program latihan guru berasaskan Integrated Holistic Education System (IHES). Reka bentuk kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian berdasarkan Model Penilaian Kirkpatrick bagi menghuraikan aspek pembelajaran (pengetahuan, kemahiran dan sikap) guru-guru SRA JAIS dalam melaksanakan PdP. Sampel kajian adalah terdiri daripada 535 orang guru SRA JAIS daripada jumlah populasi seramai 5,489 orang guru yang meliputi sembilan daerah di Selangor. Analisis kajian dilakukan dengan menggunakan perisian program SPSS versi 22.0 bagi data kuantitatif yang diperolehi secara deskriptif. Dapatan kajian menunjukkan nilai min keseluruhan adalah tinggi pada aspek pengetahuan dan sikap guru kecuali pada aspek kemahiran guru yang memperolehi skor min keseluruhan sederhana tinggi. Implikasi kajian ini mencadangkan supaya pihak JAIS memberikan latihan yang khusus berkaitan kemahiran guru berkaitan pengajaran secara integrasi untuk menambahbaik kualiti pengajaran guru. Kesimpulannya, keupayaan guru-guru SRA JAIS adalah baik keseluruhannya dari aspek pengetahuan dan sikap guru serta perlu penambahbaikan berterusan berkaitan kemahiran PdP guru dari semasa ke semasa sesuai dengan keperluan dan perkembangan semasa pendidikan masa kini.

References

Ab. Halim Tamuri, Kamarulzaman Abdul Ghani, Rosli Mokhtar, Zetty Nurzuliana Rashed, Mohd Asmadi Mustakim, & Zetty Nurakmal Azura Rashed. (2013). Penilaian Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Islam Bahagian Pendidikan Islam (JAIS) di Sekolah-Sekolah Rendah Agama Negeri Selangor. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Dan Pengajian Islam, 1(1), 1–35.

Ab. Halim Tamuri, & Nur Hanani Hussin. (2017). Pendidikan Abad ke 21 Dalam Kepelbagaian Budaya : Cabaran dan Harapan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ( KUIS ) Bahagian Pendidikan Islam ,. Kertas Kerja Ucaputama Seminar Pedagogi Antarabangsa Ke-8 (PEDA8), September, 1–12.

Ab. Halim Tamuri, & Siti Muhibah Haji Nor. (2015). Prinsip Pembelajaran Aktif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Fakulti Pendidikan, 2(3), 28–42.

Ab Halim Tamuri, Muhamad Faiz Ismail, Kamarul Azmi Jasmi, Ab. Halim Tamuri, Muhamad Faiz Ismail, Kamarul Azmi Jasmi, Tamuri, A. H., Ismail, M. F., Jasmi, K. A., Ab Halim Tamuri, Muhamad Faiz Ismail, & Kamarul Azmi Jasmi. (2012). Komponen Asas Untuk Latihan Guru Pendidikan Islam. Global Journal Al Thaqafah, 2(2), 53–63.

Abdul Ghafar Don, Ab. Halim Tamuri, Supyan Husin, & Mohd Aderi Che Noh. (2015). Penilaian Keberkesanan Kursus Pusat Latihan Pengurusan Pendidikan Islam Institut Latihan dan Dakwah Selangor (ILDAS). Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 2(3), 1–14.

Ahmad Munawwar Ismail. (2009). Pengaruh Akidah Terhadap Penghayatan Akhlak Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan di Malaysia. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Ahmad Sukari Mohamad, & Mohd Nizam Sahad. (2014). Teori Kepimpinan Guru Dalam Pendidikan Berasaskan Pemikiran Al- Teori Kepimpinan Pendidikan Barat. “Teori Kepimpinan Guru,” Afkar Edisi Khas (2014):, 163–196.

Akhiar Pardi, & Shamsina Samsuddin. (2014). Rancangan Pengajaran Harian (Edisi kedu). Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Asmawati Suhid. (2007). Pengajaran Adab Dan Akhlak Islam Dalam Membangunkan Modal Insan. Jurnal Pengajian Umum, 8(9), 167–178.

Azhar Ahmad. (2006). Strategi Pembelajaran Pengaturan Kendiri Pendidikan Islam dan Penghayatan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah di Sarawak. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Bahagian Arkib JAIS. (2019). Senarai Penyelidikan JAIS.

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2013a). Buku Panduan Mengajar Guru (BPMG) IHES Sekolah Rendah Agama Negeri Selangor Tahun 1 (Pertama). Bahagian Pendidikan Islam JAIS.

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2013b). Buku Panduan Mengajar Guru (BPMG) IHES Sekolah Rendah Agama Negeri Selangor Tahun 2 (Pertama). Bahagian Pendidikan Islam JAIS.

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2013c). Buku Panduan Mengajar Guru (BPMG) IHES Sekolah Rendah Agama Negeri Selangor Tahun 3 (Pertama). Bahagian Pendidikan Islam JAIS.

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2013d). Buku Panduan Mengajar Guru (BPMG) IHES Sekolah Rendah Agama Negeri Selangor Tahun 5 (Pertama). Bahagian Pendidikan Islam JAIS.

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2013e). Buku Panduan Mengajar Guru (BPMG) IHES Sekolah Rendah Agama Negeri Selangor Tahun 6 (Pertama). Bahagian Pendidikan Islam JAIS.

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2013f). Buku Panduan Mengajar Guru (BPMG) Sekolah Rendah Agama Negeri Selangor Tahun 4 (Pertama). Bahagian Pendidikan Islam JAIS.

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2015). Komponen Pelaksanaan IHES (pp. 1–10).

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2018a). Modul Latihan PKG JAIS: Kursus Pedagogi Pendidikan (p. 6).

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2018b). Modul Latihan PKG JAIS: Kursus Penulisan dan Aplikasi RPH IHES (p. 4).

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2018c). Modul Latihan PKG JAIS. Https://Pendidikan.Jais.Gov.My/Modul_latihan_pkg_jais.

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2019a). Dasar dan Pelaksanaan Integrated Holistic Education System (IHES) Bahagian Pendidikan Islam JAIS. In Https://Ihesjais.Files.Wordpress.Com/2017/09/Ihes-Slaid-12-Mac-2019 (pp. 1–28).

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2019b). Garis Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Kurikulum Sekolah Rendah Agama (KSRA) Tahap Satu. Bahagian Pendidikan Islam JAIS.

Berita Harian. (2014). Guru ejen pengubah masyarakat | Rencana | Berita Harian. Berita Harian. https://www.bharian.com.my/node/722

Caroline @ Lorena David, & Abdul Said Ambotang. (2014). Profesionalisme Guru Novis dalam Pengurusan Pengetahuan, Kesediaan Mengajar dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Terhadap Pelaksanaan Pengajaran di Sekolah. Seminar Kebangsaan Integriti Keluarga 2014, 1–15.

Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. W. (2012). Educational Research: Competencies For Analysis and Applications (1st ed.). Pearson Publishing.

Habibah@Artini Ramlie. (2017). Pembangunan Model Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Berasaskan Riadhah Ruhiyyah. Tesis Ijazah Doktor Falsafah Universiti Malaya.

Habibah @ Artini Ramlie, Zaharah Hussin, Saedah Siraj, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Ahmad Arifin Safar, Norshahrul Marzuki Mohd Nor, & Habibah @ Artini Ramlie, Zaharah Hussin, Saedah Siraj, Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Ahmad Arifin Safar, N. M. M. N. (2016). Keperluan Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (GPI) Dalam. E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 3(3), 85–109.

Hamdzun Haron, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, & Hamdzun Haron. (2020). Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Selangor (GCPSV): Satu Kajian Kes. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(5), 125–140. www.msocialsciences.com

IMANS. (2020). Pengurusan dan Pentadbiran Kursus-Kursus Di Bawah IMANS (p. 2).

Kamarul Azmi Jasmi, & Ab. Halim Tamuri. (2010). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran & Pembelajaran. Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarul Azmi Jasmi, & Mohd Izzuddin Mohd Pisol. (2015). Pemerkasaan Pendidikan Islam dalam Cabaran Zaman. Persatuan Intektual Muslim Malaysia.

Kamarulnizam Sani, & Zetty Nurzuliana Rashed. (2018). Penilaian Terhadap Sistem Pendidikan Integrasi Dan Holistik Di Sekolah Rendah Agama Integrasi Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Malaysian Online Journal of Education, 2(2), 1–6.

Karwadi. (2009). Tujuan pendidikan islam dalam pemikiran hasan langgulung. Journal PAI, 4(2), 137–158.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025. In Kementerian Pendidikan Malaysia (Vol. 1). Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014). Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (Pertama). Kementerian Pendidikan Malaysia.

Khairul Anwar Abu Bakar. (2014). Tahap Kesediaan Guru Pelatih Institut Pendidikan Guru Dalam Latihan Mengajar. In Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size For Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607–610.

Mohamad Fuad Ishak, Ab. Halim Tamuri, Suhana Mohamed Lip, Sapie Sabilan, Zetty Nurzuliana Rashed, & Suziana Hanini Sulaiman. (2015). Tahap Kepuasan Bekerja Dari Aspek Hubungan Rakan Sekerja Dalam Kalangan Guru-Guru KAFA Sekolah Rendah Agama Negeri Selangor. Jurnal Pendidikan Fakulti Pendidikan KUIS, 2(2015), 62–78.

Mohamad Fuad Ishak, Sapie Sabilan, Suhana Mohamed Lip, Mohamad Amin Azwin Jaafar, Mohd Shahril Ahmad Razimi, & Mohd Zam Zam Saroni. (2012). Kepuasan Kerja Guru-Guru Agama Sekolah Rendah Agama (SRA) Jabatan Agama Islam Selangor. JPPI KUIS, 1, 184–218.

Mohamad Khairul Azman Ajuhary. (2015). Konsep Guru Menurut Islam. In Mohamad Fuad Ishak, Mohd Izzuddin Mohd Pisol, Sapie Sabilan, Suhana Mohamed Lip, Suziana Hanini Sulaiman, & Shazarina Zdainal Abidin (Eds.), International Seminar On Tarbiyah 2015 (IsoT 2015) (pp. 95–102). Fakulti Pendidikan KUIS.

Mohammad Amir Danuri. (2017). Kertas Dasar Dan Hala Tuju Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor. In Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor (pp. 1–16).

Mohammad Azri Amatan, & Crispina Gregory K Han. (2019). Pengaruh Persekitaran Psikososial Sekolah dan Efikasi Kendiri Guru Terhadap Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad Ke-21. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(32), 284–314.

Mohd Azmi Mat Yusoff. (2016). Penilaian Program Latihan Dalam Perkhidmatan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Faeez Ilias, Murihah Abdullah, Kalthom Husain, Mohd Amin Mohd Noh, & Zetty Nurzuliana Rashed. (2016). Sumber Bahan Bantu Mengajar dalam Kalangan GPI Sekolah Bestari. International Seminar on Tarbiyah (ISoT2016), 5(2), 106–114.

Mohd Faeez Illias, Zetty Nurzuliana Rashed, Ahmad Shafiq Mat Razali, & Muhammad Syakir Sulaiman. (2017). Pemerkasaan Latihan Keguruan Kearah Pembudayaan Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam Sepanjang Hayat. Prosiding Seminar Pendidikan Islam Sepanjang Hayat 2017 (PISH2017), 1(Februari), 38–44.

Mohd Hamzah, M. I., Sirat, M., Mohd Izham Mohd Hamzah, & Mazlan Sirat. (2018). Tahap Pelaksanaan Latihan dalam Perkhidmatan dan Hubungannya dengan Pengalaman Mengajar serta Kekerapan Menghadiri Latihan Guru Sekolah Rendah Berprestasi Tinggi di Putrajaya (The Level of Implementation of In-Service Training and Its Relationship with Te. Jurnal Pendidikan Malaysia, 43(01), 17–23.

Mohd Isa Hamzah, Nursafra Mohd Zhaffar, & Khadijah Abdul Razak. (2018). Barriers in Teaching Critical Thinking in Islamic Education. Creative Education, 09(14), 2350–2356.

Muhamad Asmadi Mustakim. (2017). Dasar dan Pelaksanaan IHES JAIS (pp. 1–3).

Noornajihan Jaafar, & Zetty Nurzuliana Rashed. (2015). Model Kualiti Guru Pendidikan Islam Sebagai Murabbi Menurut Sarjana Islam. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 1(1), 101–108.

Nor Amalina Ab Hakim, & Zanaton Iksan. (2018). Pengetahuan, Kemahiran Pelaksanaan dan Sikap Guru Terhadap Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) Dalam Mata Pelajaran Sains. Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan (ISPEN2018), 72–82.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory (1st ed., Vol. 1). McGraw-Hill,Inc.

Nur Ilda Kamaruzaman, & Aliza Alias. (2020). Hubungan Antara Pengetahuan dengan Sikap Guru Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Terhadap Pembelajaran Kolaboratif. Journal of Educational Research and Indigenous Studies, 1(1). www.jerisjournal.com

Ramlan Mustapha. (2017). Rekabentuk model integriti akademik berasaskan penghayatan rohani. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Pendidikan,Universiti Malaya.

Saedah Siraj, & Mohammed Sani Ibrahim. (2012). Standard Kompetensi Guru Malaysia. Seminar Majlis Dekan Pendidikan IPTA, 1–44.

Sitti Nurfaidah. (2018). Three Attitudes of a Reflective Teacher. Research and Innovation in Language Learning, 1(1), 39–48.

Sri Andayani Mahdi Yusuf, Mohd Faeez Ilias, Zetty Nurzuliana Rashed, Ahmad Shafiq Mat Razali, & Muhammad Syakir Sulaiman. (2018). Persepsi Guru Jawi Terhadap Pengurusan Pengendalian Program Latihan Guru. Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan 2018, April, 522–533.

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, & Fatimah Sahida Abdurajak. (2018). Pengalaman Pengajaran Guru Novis Pendidikan Islam: Implikasi terhadap Reka Bentuk Kurikulum Latihan Pendidikan Guru (Islamic Education Novice Teachers’ Teaching Experiences: Implications towards Teacher Training Curriculum Design). Jurnal Pendidikan Malaysia, 43(1), 59–66.

Zetty Nurzuliana Rashed. (2016). Amalan Pengintegrasian Ilmu Sains Dan Al-Quran Dalam Pengajaran Pendidikan Islam Di Maahad Tahfiz Sains Negeri Selangor. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, UKM.

Zubair Amir Nur Rashid, Nur Mardia Mazri, Mohd Fuad Md Sawari, & Nan Noorhidayu Megat Laksamana. (2019). Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Sistem Pendidikan di Malaysia:Pembelajaran Abad ke -21. International Journal of Business, Economics and Law, 18(6), 81–90.

Published

2024-06-30

How to Cite

Sabilan, S., Ishak, M. F. ., Mohamed Lip, S. ., Zdainal Abidin, S., & Sulaiman, S. H. . (2024). Keupayaan Guru-Guru Pendidikan Islam Melaksanakan Pengajaran Berasaskan IHES: The Ability Of Islamic Education Teachers To Implement Teaching Based On Ihes. ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education, 8(1), 76–90. Retrieved from https://attarbawiy.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/202

Most read articles by the same author(s)