Model Ekosistem Pendidikan Orang Kelainan Upaya: Analisa Tinjauan Dokumen

Ecosystem Model of Education of People With Disabilities: Document Review Analysis

Authors

  • Mohd Izzuddin Mohd Pisol KUIS
  • Norhisham Muhammad Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris
  • Hazlin Falina Rosli Fakulti Sains Sosial, Universiti Islam Selangor
  • Zetty Nurzuliana Rashed Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Zur'ain Harun Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Muhammad Najib Abdul Halim Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Norakyairee Mohd Raus Fakulti Pengajian Quran Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia

Keywords:

Ekosistem, OKU, Model Pendidikan, Integrasi Mikro, Makro

Abstract

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Dokumen Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 (PPPM, 2013) menyatakan komitmen negara untuk menyampaikan “Pendidikan Agama yang Berkualiti Tinggi” melalui perlaksanaan kurikulum kebangsaan yang menekankan dua aspek : Dini dan Kurikulum Tahfiz. Maka, akses untuk memahami al-Quran dan Hadis menjadi matlamat utama Pendidikan Islam, tidak terkecuali komuniti Orang Kelainan Upaya (OKU). Penelitian perlu diperhalusi bagi membangunkan model ini yang didasari oleh  landskap Pendidikan Khas. Tujuan penulisan ini adalah bertujuan menganalisa keperluan empat aspek utama bagi pembangunan ekosistem pendidikan iaitu aspek pedagogi, kemahiran dan sahsiah guru, advokasi masyarakat dan hak pendidikan OKU berdasarkan tinjauan perpustakaan. Diharapkan penulisan ini akan menjadi saranan dan cadangan untuk tindakan penyelidikan selanjutnya.

References

Akta OKU. 2008. Undang-Undang Malaysia Versi Atas Talian Teks Cetakan Semula Dikemas Kini Akta 685 Sebagaimana pada 1 Julai 2014.

Azizi, Jamaluddin dan K. Shoba (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan disiplin di kalangan pelajar sekolah menengah di Johor”.

Abdul Sani, N. (2018, November). Amalan Perancangan, Pelaksanaan dan Pentaksiran dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pranumerasi di Tadika Swasta (Planning, Implementation and Assessment Practices in the Teaching and Learning Process of Prenumeration in Private Kindergarten). Jurnal Pendidikan Malaysia, 43(02).

Ahmad Fakarudin bin Abdul Wahab. 2021. Kompetensi Guru Pendidikan Islam Dalam Pengajaran al-Quran Braille Murid Murid Bekeperluan Khas Penglihatan. Tesis Ijazah Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan.Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ainul Basirah Mokhtar & Manisah Mohd Ali. 2021. Faktor Kejayaan Pengajaran dan Pembelajaran Semasa Pandemik Covid-19: Tinjuan Kepada Guru Pendidikan Khas di Selangor. International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education. Volume 1, No. 4, 2021. Pages 140-151.

Carol Ann Tomlinson. 2014. The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners 2nd Edition. ASCD Publisher.

Dokumen Pelan Pembangunan Pendidikan. 2013-2025 (PPPM, 2013) Pelan Pembangunan Pendidikan Inklusif (Disability Inclusion Blueprint) di IPT . Kementerian Pendidikan Malaysia.

Garis Panduan Pelaksanaan Dasar Inklusif OKU di IPT Ruj: JPT (BHEPP) 1000/08/03 (18) bertarikh 8 Mei 2012.

Hamdi Ishak, Ab Halim Tamuri, Rosadah Abdul Majid, Safani Bari. 2012. Amalan Pengajaran Guru Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran). Journal of Islamic and Arabic Education 4(2), 2012, 11-24.

Hasnah Toran, Tajul Arifin Muhamad, Mohd Hanafi Mohd Yasin, Mohd Mokhtar Tahar dan Nur Hazwani Hamzah. 2010. Pengetahuan dan sikap rakan sebaya terhadap pelajar kurang upaya di sebuah IPTA di Malaysia. AJTLHE: ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 2 (2). pp. 22-34. ISSN 1985-5826.

Hazlin Falina Rosli & Safura Ahmad Sabri. 2017. Halangan Fasiliti Pelajar Orang Kurang Upaya(OKU) di Institusi Pengajian Tinggi di Lembah Klang. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled, Vol. 2, (June).

Hazlin Falina Rosli, Safura Ahmad Sabri, Norazla Abdul Wahab, Nurzakira Afnee Zakaria. 2015. Kesedaran Golongan Majikan Terhadap Orang Kurang Upaya (OKU) di Malaysia. Proceedings International Conference On Management & Muamalah (ICoMM 2015). 17 November 2015. Bangi – Putrajaya Hotel.

Hafizhah Zulkifli & Harun Baharudin. 2023. Kelestarian Pendidikan Rabbani. Bab Dalam Buku. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi. Selangor.

Imam Ibn Shahnun. 2019. Terjemahan Adab Para Guru oleh Mohammad Syafiq Ismail. ABIM Press. Kuala Lumpur.

Kamus Dewan Edisi Keempat (2011). Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (MEB). 2013-2025. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Quinn, Degener, Bruce, Burke, Castellino, Kenna, Kilkelly, Quinlivan, Shivaun. 2002. Human rights and disability : the current use and future potential of the United Nations human rights instruments in the context of disability. New York ; Geneva.

Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. 1994.

Samovar L. A. & Porter R. E.,2002. Intercultural Communication: A Reader, 8 th ed. Belmont CA: Wadsworth Publishing Co. pp. 379-93.

Siti Salwa Md. Sawari dan Azlina Mustaffa. 2014. Guru Bersahsiah Mulia Menurut Pandang Ibnu Sahnun: Analisa Buku Adab Al Mualimin. The Online Journal of Islamic Education. July 2014, Vol. 2 Issue 2.

Syar Meeze Mohd Rashid. 2017. Kemahiran Asas Serta Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran al-Quran Kepada Golongan Istimewa. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 1(1). https://doi.org/10.33102/jqss.vol1no1.3.

Sofiah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi, & Muhammad Azhar Zailani. (2016). Akhlak Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Akademika, 86(02), 31–42. https://doi.org/10.17576/akad-2016-8602-02.

Urzatulshima Kamarudin & Lilia Halim, 2014. Tahap Pengurusan Pelajar dan Pengurusan Masa dalam Pengajaran Amali Fizik. Sains Humanika, 2(4). Universiti Teknologi Malaysia.

Published

2024-06-30

How to Cite

Mohd Pisol, M. I., Muhammad, N. ., Rosli, H. F. ., Rashed, Z. N. ., Harun, Z. ., Abdul Halim, M. N. ., & Mohd Raus, N. (2024). Model Ekosistem Pendidikan Orang Kelainan Upaya: Analisa Tinjauan Dokumen: Ecosystem Model of Education of People With Disabilities: Document Review Analysis. ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education, 8(1), 198–208. Retrieved from https://attarbawiy.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/201

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>