Analisis Pengalaman Mengajar Guru Pendidikan Islam Dalam Kesediaan Melaksanakan Pengajaran Secara Dalam Talian

Analysis of Teaching Experience of Islamic Education Teachers In Readiness To Implement Online Teaching

Authors

  • Mohamad Fuad Ishak Universiti Islam Selangor
  • Sapie Sabilan Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Suhana Mohamed Lip Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Suziana Hanini Sulaiman Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Shazarina Zdainal Abidin Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor

Keywords:

Kesediaan Guru, Pembelajaran Atas Talian, Pendidikan Islam

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tempoh pengalaman mengajar guru-guru pendidikan Islam (GPI) Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) terhadap kesediaan melaksanakan pengajaran secara dalam talian berdasarkan perbezaan tempoh pengalaman mengajar guru. Justifikasi kajian ini dilaksanakan kerana terdapat keperluan untuk menilai tahap kesediaan GPI JAIS dalam melaksanakan pengajaran secara teradun dengan menggabungkan secara dalam talian dan bersemuka dan hubungannya dengan tempoh pengalaman mereka. Keadaan guru yang pelbagai tahap pendidikan dan pengalaman mengajar serta tiada ikhtisas pendidikan, menjadi faktor utama kajian ini dilaksanakan. Instrumen soal selidik  diedarkan kepada 61 orang GPI JAIS yang terdiri daripada pelbagai jenis sekolah di Selangor. Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik yang terdiri daripada dua komponen utama iaitu latar belakang guru dan kesediaan guru dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara dalam talian. Perbincangan kajian ini hanya berfokus kepada aspek kesediaan guru pengajaran secara dalam talian dan faktor pengalaman guru. Data kajian dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS melalui analisis kuantitatif secara deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian secara deskriptif menunjukkan bahawa GPI JAIS dalam kesediaan melaksanakan pengajaran dalam talian berada di tahap yang sederhana tinggi. Manakala dari aspek perbezaan tempoh mengajar pula menunjukkan GPI JAIS yang mempunyai pengalaman 16 tahun dan ke atas lebih bersedia . walau bagaimana pun GPI JAIS yang mempunyai pengalaman 5 hingga 10 tahun lebih banyak menggunakan teknologi secara dalam talian. Hasil kajian ini, boleh menjadi cadangan penambahbaikan kualiti guru pendidikan Islam pihak di JAIS dalam memberi latihan pendekatan pengajaran melalui dalam talian.

References

Ab. Halim Tamuri, Mohamad Amir Danuri, Mohd Kamal Radiman, Suhana Mohamed Lip, Sapie Sabilan, Mohamad Fuad Ishak, Zetty Nurzuliana Rashed, Abdul Basir Mohd Anuar, & Mohd Izzuddin Mohd Pisol. (2015). Laporan Akhir Penilaian Kepuasan Bekerja Dan Kewajaran Kenaikan Elaun Guru Dan Ketua/Penolong Ketua Guru Kafa Negeri Selangor.

Ab Halim Tamuri, Muhamad Faiz Ismail, & Kamarul Azmi Jasmi. (2012). Komponen Asas Untuk Latihan Guru Pendidikan Islam. Global Journal Al-Thaqafah, 2(2), 53–63. www.gjat.my

Affezah Ali, Hamdan Mohd Salleh, Angela Chan Nguk Fong, & Zukhuriatul H Mhd Yusof. (2017). Analisa Keperluan Latihan Guru-Guru Sekolah Rendah Agama Di Selangor. National Pre Seminar, 23, 116–129.

Ahmad Munawwar Ismail. (2009). Pengaruh Akidah Terhadap Penghayatan Akhlak Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan di Malaysia. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Ashraf M.Zedan. (2015). An innovative Teaching Method in Islamic Studies: the Use of PowerPoint in University of Malaya as Case Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences 182, 543 – 549

Azhar Ahmad. (2006). Strategi Pembelajaran Pengaturan Kendiri Pendidikan Islam dan Penghayatan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah di Sarawak. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Azizi Umar, & Supyan Hussin. (2009). Peranan Negeri Dalam Memperkukuhkan Sistem Madrasah di Malaysia: Kajian Ke atas Pelaksanaan Sekolah Agama Rakyat (SAR) sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). October 2015, 1–17.

Azizi Umar, Supyan Hussin, Shaharuddin Pangilun, Ikmal Zaidi Hashim, Imran Kamal Basah, Mohd Kamal Radiman, & Abdul Fattah Pardon. (2013). Masalah pengurusan dan keperluan Sekolah Agama Rakyat (Sar) /Kelas Al-Quran dan fardu ain (Kafa) persendirian di Selangor. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Dan Pengajian Islam, 1(5), 136–161.

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2013). Pelan Strategik JAIS 2015-2019.

Bahagian Pendidikan Islam JAIS. (2018). Modul Latihan PKG JAIS: Kursus Pedagogi Pendidikan.

Bluestone, J., Johnson, P., Ruparelia, C., Stender, S., Thomas, U., & Yigsaw, T. (2012). Effective Teaching Skills: A Blended Learning Approach. www.jhpiego.org

Buell, M., Hallam, R., Gamel-Mccormick, M. & Scheer, S. (1999). A survey of general and special inservice needs concerning inclusion. International Journal of Disability, Development and Education 46: 143-156

Brookhart, S. M. (2012). Expending Views About Formative Classroom Assessment: A Review of the Literature, dalam McMillan J. H (eds). Formative Classroom Assessment: Theory into Practice. New York. Teachers College Press. 43–62

Hapini Awang, Zahurin Mat Aji, Wan Rozaini Sheik Osman, Erwani Kamaruddin, Abdulrazak F. Shahatha Al-Mashhadani, & Shakiroh Khamis. (2020). Cabaran Dalam Melaksanakan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi: Analisis Kes Persekitaran Pembelajaran Maya-Frog Serta Strategi Untuk Melestarikan Penggunaan Google Classroom Dalam Kalangan Guru. Journal of Educational Research and Indigenous Studies, 1(1), 1–19.

Jaafar, N. & Tamuri, A.H. (2012) Hubungan antara efikasi kendiri dengan kualiti guru pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Malaysia. JIAE: Journal of Islamic and Arabic Education, 5(1), 41-60, ISSN 1985-6236

Khalid Johari, Zurida Ismail, Shuki Osman, & Ahmad Tajuddin Othman. (2009). Pengaruh Jenis Latihan Guru dan Pengalaman Mengajar Terhadap Efikasi Guru Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34(2), 3–14.

Lovorn, M. (2017). Thinking historically, acting locally: Training teachers in historiographical Analysis of local monuments. Multidisciplinary Academic Conference, 9 Mac 2017.

Maimun Aqsha Lubis, Wan Nurul Syuhada’ Wan Haslan, & Mohd Isa Hamzah. (2017). Tahap Pengetahuan dan Kesediaan Guru-Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Selangor Terhadap Penggunaan Multimedia Dalam Pengajaran Pendidikan Islam. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J), 1(1), 1–13.

Mashira Yahaya, Rsyati Hanafiah, Nor Sazila Zakaria, Rohana osman, Khairul Anuar Bahrain. (2019). Amalan Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21) Dalam Pengajaran Dan Pemudahcaraan (PdPc) GuruGuru Sekolah Rendah. Jurnal

Mohd Aderi Che Noh, Mohd Fuad Othman, Maimun Aqsha Lubis. (2014). Pengajaran Berkesan Berasaskan Kaedah Kontekstual Dalam Pendidikan Islam. Prosiding. Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsan Siri Ke-10 (WPI10)

Mohd Anuar Mamat. (2014). Teknik Soal-Jawab Dalam Pengajaran Imam Abu Hanifah (M.150H/767M): Suatu Analisis Terhadap Kitab AL-‘ALIM WA ALMUTA‘ALLIM The Online Journal Of Islamic Education Special Issue.

Mohd Amirul Bashah & Hafizhah Zulkifli. (2022). Isu dan Cabaran Guru Pendidikan Islam dalam Penerapan Pendidikan Digital [Issues and Challenges of Islamic Education Teachers in The Implementation of Digital Learning]. International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education (ARISE), 2(1), 43-55.

Mohd Syaubari Bin Othman, (2021), Pelaksanaan Pengajaran Yang Menyumbang Kepada Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam, Jurnal IPDA, Bil 28.

Mohammad Amir Danuri. (2017). Kertas Dasar Dan Hala Tuju Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor. In Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor.

Mohd Faeez Illias, Zetty Nurzuliana Rashed, Ahmad Shafiq Mat Razali, & Muhammad Syakir Sulaiman. (2017). Penilaian Terhadap Perlaksanaan Sistem Latihan Guru-Guru Sekolah Rendah Agama JAIS. 4th International Research Management & Innovation Conference (IRMIC 2017), 1–23.

Muhammad Qutb. (1988). Sistem Pendidikan Islam.Terj. Salman Harun. Bandung: Al- Ma’rif

Murphy, J. (1987). Assessing and developing, principal instructional leadership. Education Leadership, 56-61

Nawi, M. Z. M. (2020). Transformasi pengajaran dan pembelajaran multimedia dalam pendidikan Islam: Satu perbincangan. Journal of ICT in Education, 7(2), 14-26. https://doi.org/10.37134/jictie.vol7.2.2.2020

Nor Raudah Siren, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi, Siti Jamiaah Abdul Jalil, & Azrin Ab Majid. (2018). Kepelbagaian Pengurusan Sekolah Agama Rakyat di Malaysia. Journal of Al-Tamaddun, 13(1), 45–56. https://doi.org/10.22452/jat.vol13no1.5

Nor Raudhah Siren, Azrin Ab. Majid, & Siti Jamiaah Abdul Halim. (2013). Pengurusan Sekolah Agama Rakyat (SAR) di Malaysia. Prosiding International Seminar On Islamic Malay World, Bandung., 206–221. https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00001227_98528.pdf

Noraini Mohamed Noh, Hani Merylina Ahmad Mustafa, Mahizer Hamzah, Mohd Arif Ismail, & Norazilawati Abdullah. (2013). Penggunaan Inovasi Teknologi Dalam Pengajaran: Cabaran Guru Dalam E-Pembelajaran. Proceedings Of The 7th International Malaysian Educational Technology Convention (IMETC 2013), Technology Enhanced Global Classroom Environment, 1–12.

Razila Kasmin, Mohd Faiz Baharan, Noraizan Mohsin, Norliza Kila & Mashita Abu Hassan. (2019). Amalan kualiti guru Dalam kalangan guru Pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan. Journal of Management and Operation Research 1(4): 1–23.

Sapie Sabilan, Mohamad Fuad Ishak, Suhana Mohamed Lip, Shazarina Dzainal Abidin & Suziana Hanini Sulaiman. (2022). Tahap Kesediaan Guru-Guru Pendidikan Islam Melaksanakan Pembelajaran Teradun Berasaskan Kemahiran Teknologi. Kertas kerja seminar 5th International Seminar on Education Issues (ISPEN 2022). Universiti Islam Selangor (UIS), Volume: 5

Sapie Sabilan, Mohamad Fuad Ishak, Suhana Mohamed Lip, Zetty Nurzuliana Rashed, Rekkeman Kusut, Suziana Hanini Sulaiman, & Siti Nga’ishah Mohni. (2015). Tahap Kesesuaian Matlamat Dan Hasil Pembelajaran Kursus Praktikum (Latihan Mengajar) Kendalian Fakulti Pendidikan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (Kuis) Menurut Persepsi Guru-Guru Pelatih Fakulti Pendidikan Kuis : Satu Tinjauan Awal. Tamu, 1(1(1) Jun 2015), 118–128.

Sylviano Abu Bakar & Hasmadi Hassan. (2019). Tahap Kepengetahuan Guru-Guru Pendidikan Islam Terhadap Penggunaan Teknologi Mudah Alih Dalam Pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC) 1(6): 82–89.

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, & Fatimah Sahida Abdurajak. (2018). Pengalaman Pengajaran Guru Novis Pendidikan Islam: Implikasi terhadap Reka Bentuk Kurikulum Latihan Pendidikan Guru (Islamic Education Novice Teachers’ Teaching Experiences: Implications towards Teacher Training Curriculum Design). Jurnal Pendidikan Malaysia, 43(1), 59–66. https://doi.org/10.17576/JPEN-2018-43.01-08

Yusup Hshim. (2012). Penggunaan e-Pembelajaran Dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang Berkesan. Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Guru, October 2012, 1–25.

W. A. Wan Ismail, W. I. Muhammad, M. A. Lubis, Mohd Isa Hamzah. (2016). Kesediaan guru Pendidikan Islam Sekolah Rendah di Selangor Terhadap Penerapan KBAT dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Journal of Advanced research in Applied Sciences and Engineering Technology. Vo. 3(1). Pg 79-92. eISSN 2462-1943

Wardyawaty Rajikal & Mohd Isa Hamzah. (2020). Kajian Sistematik Pengajaran Abad Ke-21 (Pak21) Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam (GPI). Jurnal al-Tarbawi Attarbawiy: Malaysian Online Journal of Education, Vol 4 No. 2 (2020), 103-113

You Eng, C., & Choon Keong, T. (2019). Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan di Malaysia: Satu Kajian Meta Analisis. Journal Of ICT In Education 6: 86–95

Yusopp, A. (2002). Kurikulum Baru Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia Menghadapi Era Globalisasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Published

2024-06-30

How to Cite

Ishak, M. F., Sabilan, S. ., Mohamed Lip, S. ., Sulaiman, S. H. ., & Abidin, S. Z. . (2024). Analisis Pengalaman Mengajar Guru Pendidikan Islam Dalam Kesediaan Melaksanakan Pengajaran Secara Dalam Talian: Analysis of Teaching Experience of Islamic Education Teachers In Readiness To Implement Online Teaching. ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education, 8(1), 159–175. Retrieved from https://attarbawiy.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/197

Most read articles by the same author(s)