Penjanaan Kemahiran Insaniah Melalui Pengamalan Hisbah

Generating Soft Skills Triugh Practice of Hisbah

Authors

  • Siti Haswa Niza Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Zakiah Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor

Keywords:

kemahiran Insaniah, Hisbah, Mahasiswa, Institut Pengajian Tinggi

Abstract

Kemahiran Insaniah di Institut Pengajian Tinggi bertujuan meningkatkan kompetensi kebolehgajian para graduan. Kemahiran Insaniah meliputi kemahiran komunikasi, kemahiran penyelesaian masalah dan berfikiran kritis, kemahiran bekerjasama, kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat, kemahiran keusahawanan, kemahiran beretika professional dan kemahiran kepimpinan. Hisbah pula menglibatkan proses pengawalan kendiri dan sosial terhadap pematuhan segala perintah Allah iaitu Amar Makruf Nahi Mungkar. Amalan hisbah merangkumi tiga aspek iaitu akidah (musyaratah), syariah (muraqabah dan muhasabat), dan akhlak (mu’aqabah, mujahadah dan mu’atabah). Justeru itu, faktor-faktor dalam amalan hisbah dilihat antara faktor-faktor yang mampu mempengaruhi penghayatan kemahiran insaniah mahasiswa dalam menonjolkan personaliti, sikap, dan tingkah laku yang lebih dihayati. Kertas konsep ini mengupas tentang kefahaman kemahiran insaniah boleh dijana melalui pengamalan hisbah yang diamalkan mahasiswa semasa proses pengajaran dan pembelajaran sepanjang berada di IPT.

References

Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Mohd Hisham Abdul Rahim, 2019, Peranan Al-Lataif Al-Quraniyah Dalam Mendepani Cabaran Revolusi Industri 4.0. Prosiding International Seminar on Islamic Studies 2019: Cabaran Pengajian Islam Dalam Era Revolusi Industri 4.0., 25-26 September 2019. 305-315

Hasbullah Mat Daud, Ahmad Yussuf, Fakhrul Adabi Abdul Kadir, 2020, Pembentukan Akhlak Dan Sahsiah Pelajar Melalui Pembelajaran Sosial Menurut Perspektif Islam. Journal Of Social Sciences And Humanities. v.17 (9), 75-89.

Khatijah Mohd Khambali, Nor Adina, Khairul Anuar, 2011, Relevensi Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Kemahiran Insaniah Di Dalam Pengurusan Pembangunan Modal Insan. Jurnal usuluddin, 34, 21-46. https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/articel/view/7434

Mashitah Sulaiman, Marina Munira Abdul Mutalib, Roslizawati Mohd Ramly, Wan Mohd Fazrul Azdi W. Razali, 2011, Agama Sebagai Faktor Pelestarian Pembangunan Mapan: Nilaiannya Dari Perspektif Kehidupan Belia Masa Kini. World congress For Islamic History & Civilization: Human Development: 10-11th October 2011; Department of Islamic History & Civilization Academy of Islamic Studies University of Malay. Pg 1-23.

Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi, 2006, Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, UPM Serdang Selangor.

Muslihah Mazlan, Siti Nur Afiah Shafie, Noor Azizah Jakaria, 2020, Pengamalan Hisbah Dalam Pengurusan Displin Pelajar, Jurnal Maw’izah, v.3(2020), 77-83

Muslihah Mazlan, Siti Nur Afiqah Shafie, Azrin Ibrahim, 2021, Keperluan Hisbah Dalam Pemeliharaan Kredibiliti Pensyarah Di Institut Pengajian Tinggi, Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), V.6(39), pp. 211-220

Mardzelah Makhsin, Nor Hasimah Ismail, Sawan, Hasanah Mohd Syukri, Mohamad Fadhli Ilias, 2021. Kecerdasan Hisbah Sosial Dan Kemenjadian Murid Sekolah Menengah. International Journal of Education Psychology and Counseling. v.6(42), pp. 188-203

Nurlinda Abdullah, Siti Fatimatuz Zahra Hussin, Nur Afiqah Hashim, 2021, Penguasaan Kemahiran Insaniah Pembelajaran Dalam Talian Bagi Kursus Kokurikulum Do Politeknik Metro Johor Bahru. Jurnal Kejuruteraan Teknologi dan Sains Sosial. Vol 7(2), Special Issue NASCO 2021 (3rd National Conference in Sports & Co-Curriculum @ PMJB)

Ros Arniza Zakaria, Mohd Isa Hamzah, Khadijah Abdul Razak, 2021, Analisis Faktor Hisbah Sosial Terhadap Penghayatan Akhlak Murid Muslim Sekolah Menengah: Aplikasi Fuzzy Delphi Method. Asean Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J), v4(2) 45-69

Rahimin Affandi, Lazim, Nor Adina, Nor Hayati, 2009. Kemahiran Insaniah Di Ipta Islam Malaysia Dan Indonesia: Satu Analisis Perbandingan. Journal Of Southeast Asian studies (JATI), V.14 (1), 53-61.

Rahazimah Binti Ibrahim @ Ismail, Abdul Razaq Bin Ahmad, 2018, Pengukuhan Kemahiran Insaniah Pelajar Tahun Akhir Di Ipts:Cabaran Menempuhi Alam Kerjaya, Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan (ISPEN2018| 5 Julai 2018 ), Auditorium Utama, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, 155-164

Siti Kausar Zakaria, Mohd Noor Daud, 2020, Kemahiran Insaniah Pelajar Ipta Merentas Jantina. International Journal of Education and Pedagogy. V. 2(4), 16-38

Siti Kausar Zakaria, Ruslin Amir, Norzaini Azman, Mohd Noor Daud, 2017, Tahap Penguasaan Kemahiran Insaniah Pelajar Pengajian Islam. Ulum Islamiyyah The Malaysian Journal of Islamic Sciences. V.19 (special issue 01-2017), 89-108

Published

2024-06-30

How to Cite

Abdullah, S. H. N., & Hassan, Z. (2024). Penjanaan Kemahiran Insaniah Melalui Pengamalan Hisbah: Generating Soft Skills Triugh Practice of Hisbah. ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education, 8(1), 286–297. Retrieved from https://attarbawiy.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/196