Pembentukan Kepimpinan Diri Melalui Ibadah Solat Dalam Kalangan Pelajar

The Development of Self-Leadership through Solat among Students

Authors

  • Haslina Hamzah Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Siti Haswa Niza Abdullah Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Noor Shamshinar Zakaria Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Zakiah Hassan Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor

Keywords:

solat, kepimpinan pelajar, pelajar, kepimpinan diri

Abstract

Kertas konsep ini membincangkan tentang pembentukan kepimpinan diri melalui ibadah solat dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah. Solat merupakan ibadah utama dalam kalangan umat Islam dan ia merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap dua kalimah syahadah. Solat juga tiang agama dan menjadi ibadah wajib kepada setiap muslim yang akil baligh. Solat yang didirikan dengan baik dan sempurna pasti mendapat ganjaran daripada Allah S.W.T di samping menjadi pemangkin bagi setiap kejayaan. Selain itu, hikmah dalam mendirikan solat adalah mampu melahirkan individu yang berdisiplin dalam pelbagai aspek seperti kepatuhan kepada waktu, ketaatan kepada pemimpin, keikhlasan dalam pekerjaan dan mengawal diri dari melakukan perkara yang dimurkai Allah SWT. Berdasarkan kajian literatur, signifikan mendapati pembentukan sifat kepimpinan diri dapat dibentuk apabila individu pelajar melaksanakan ibadah solat dengan tertib dan baik. Ketinggian kesedaran diri dalam mengawal emosi dan fikiran secara positif juga dapat diterapkan. Di akhir perbincangan disertakan cadangan dalam meningkatkan amalan solat yang lebih istiqomah agar mampu mempertingkatkan kualiti kesejahteraan diri dalam meniti arus globalisasi industri 4.0.

 

References

Al-Asqalani, Ibn Hajar. 2004. Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam. Cet. 6.Riyadh: Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawzi‘.

Al-Bakri, D. Z. (2017). Al-Fiqh al-Manhaji, Ibadat dalam Fiqh al-Shafi’i. Bandar Baru Bangi: Darul Syakir Enterprise.

Al-Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad. 2006. Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Gema Insani.

Al-Sharbini. 1940. Al-Iqna’ Fi Hall Alfaz Abi Shuja’. Jil. 1. Kaherah: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.

Al-Zuhaily, D. M. (2015). Al-Mu’tamad Dalam Fiqh Mazhab Syafi’i. Kuala Lumpur: Persekutuan Seruan Islam Selangor dan Wilayah Persekutuan.

Al-Zuhayli, Wahbah. 1997. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Jil. 1. Damsyiq: Dar alFikr.

Anisah Ab. Ghani. (2001). Konsep dan Pengamalan solat. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.

Badran. 1985. al-‘Ibadat al-Islamiyyah. Kaherah: Mu’assasah Shabab al-Jami‘ah Iskandariyyah.

Budiman Radhi (1968), Falsafah Rukun Islam, c.3, Kelantan : Pustaka Aman Press Sdn Bhd,ms 62.

Hamdani Bakran Adz-Dzakiey. 2007. Jangan Kecewakan Allah Dengan Shalatmu. Yogyakarta: Pustaka al-Furqan.

Hasna Bidin. 2016. Pelaksanaan solat dalam kalangan pelajar muslim di Kolej Komuniti negeri Johor. Tesis sarjana, UTM.

Hasna Bidin & Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah.(2020).Kajian Pemahaman dan Pelaksanaan Ibadat Solat Fardu dalam kalangan pelajar di Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti cawangan Gelang Patah.E-Journal of Islamic Thought and Understanding. Volume 2.2020.ms4-5.

Ibn Manzur. 1956. Lisan al-‘Arab. Jil. 61. Beirut: Dar Sadir.

Johari El-Yamani dan Ustaz Junaid Talip.(2003). As -Solat : Naskhah Lengkap Bimbingan Ibadah Solat yang menuntut ke arah kesempurnaan Iman, Perlaksanaan Hukum, Kemuliaan Akhlak dan Kedaulatan Kehidupan Sejagat. Kuala Lumpur:Al-Hidayah Publishers.

Masjuki Misbah.(2017). Hubungan Tahap Pelaksanaan Solat Fardu Dan Kecerdasan Emosi Dalam Kalangan Pelajar Di Daerah Johor Bahru. Tesis Sarjana. Universiti Teknologi Malaysia.

Muslim, Abi al-Husayn b. al-Hajjaj al-Qusyari al-Naysaburi. 2003. Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr

Mohamad Kamal Sulaiman dan Hafizhah Zulkifli.2021. Implikasi Solat Terhadap AkhlakDalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. Journal of Quran Education and SpecialNeeds. Volume 5. 2021. ms 1-13.

Mohamad Kamal Sulaiman& Hafizhah Zulkifli (2021). Implikasi Solat Terhadap Akhlak dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah:JQSS – Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs Vol. 5 June 2021, no. e-ISSN 2590-3799.2021.ms 10-11.

Mohd. Jirran Mohd Jeperi. (2015). Pemahaman Dan Amalan Ibadah Solat Fardhu Serta Hubungannya Dengan Akhlak Pelajar Sekolah Menengah Di Daerah Kuala Terengganu. (Kertas Projek Sarjana Pendidikan, Universiti Utara Malaysia).

Mohd Khusyairie Marzuki, Mohd Muhiden Abdul Rahman & Affendi Ismail (2018).Sikap Pelajar Terhadap Pengamalan Solat Fardu dan Kesannya kepada Pembentukan Sahsiah: Kajian di UiTM, Kelantan Kampus Kota Bharu.

Mohd Nazir bin Ibrahim.(2013). Kefahaman dan Penghayatan Amalan Solat Fardu dalam kalangan orang asli Pos Pulat, Gua Musang, Kelantan. Tesis Sarjana Muda. Perak Darul Ridzuan:Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Noraini Junoh & Nor Asmira Mat Jusoh. (2018). Falsafah Ibadat Solat berdasarkan al Sunnah: Analisis Pandangan Shah Wali Allah Al Dihlawi. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. SeFPIA 2018 | SPECIAL EDITION.ms 139-154.

Nor Dalilah Zakaria (2013). Pelaksanaan Ibadat Solat dan Hubungannya dengan Konflik Rumahtangga: Kajian di Unit Rundingcara Keluarga, Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga, JAWI. Jurnal Syariah, Jil.21, Bil. 2, Hal. 145-164, Jabatan Usul Fiqh: Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Norul Huda Binti Bakar dan Mariam Abd. Majid. (2015).Peranan Solat dalam membangunkan penghayatan hidup beragama: Satu tinjauan.Seminar Antara Universiti Pengajian Lepasan Ijazah dan Pertandingan Poster 2015, Hotel Everly Putrajaya, Malaysia. ms 10.

Norzira Binti Ahmad. 2019. Pengamalan Solat Fardu Dalam Kalangan Pelajar Pengurusan Dalam Islam Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis (PTSS). E-Proceeding LEC 2019 Full Paper,hlm.83-93.

Siraj al-Din, ‘Abd Allah. 1971. al-Salah Fi al-Islam. t.t.p.: Jami‘ah al-Ta‘lim al-Shar‘i.

Suhaila, N., Suhaily, M. S., Siti Syuhada, A. R., Ahmad A’toa’ M & Azri Rizal, M R. (2018). Isu-Isu Pengabaian Solat Dalam Kalangan Remaja Di Negeri Selangor. Masjid, Zakat And Waqf Management 2018 (Imaf 2018). http://conference.kuis.edu.my/i-maf/images/eproceedings/2018/ PAPER-9-SUHAILA-NADZRI.pdf.

Syukri Ahmad, et al (2014). Penghayatan Solat Dan Pengimarahan Masjid: Kajian Dalam Kalangan Pelajar. Proceeding of the Social Sciences Research ICSSR 2014, 9-10 Jun, Kota Kinabalu, Sabah.

Published

2024-06-30

How to Cite

Hamzah, H., Abdullah, S. H. N. ., Zakaria, N. S. ., & Hassan, Z. . (2024). Pembentukan Kepimpinan Diri Melalui Ibadah Solat Dalam Kalangan Pelajar: The Development of Self-Leadership through Solat among Students. ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education, 8(1), 176–188. Retrieved from https://attarbawiy.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/193

Most read articles by the same author(s)