Elemen Pembangunan Jati Diri Remaja di Pusat Pemulihan Akhlak Menurut Perspektif Islam

Elements of Adolescent Identity Development in Moral Rehabilitation Centers According to Islamic Perspectives

Authors

  • Mariam Abd. Majid Universiti Islam Selangor
  • Sahlawati Abu Bakar Universiti Islam Selangor
  • Khairani Kaharuddin Politeknik Port Dickson
  • Muhammad Yusuf Marlon Abdullah Universiti Islam Selangor
  • Mariani Abd Majid Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Mohd Izwan Mahmud Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Hafizatul Akmal Abd. Jalil Majlis Agama Islam Selangor
  • Aisyah Humairak Abdul Rahman Universiti Islam Selangor

Keywords:

Elemen Pembangunan Jati Diri, Remaja, Pusat Pemulihan Akhlak, Perspektif Islam

Abstract

Abstrak

Golongan remaja dimasukkan ke pusat-pusat pemulihan akhlak disebabkan pelbagai kes salah laku sosial. Beberapa faktor dikenalpasti menyumbang terhadap penglibatan golongan remaja dalam kes-kes tersebut. Pelbagai usaha dilakukan bagi menangani isu penglibatan golongan remaja dalam permasalahan akhlak hari ini namun ianya terus berlaku malahan semakin berleluasa. Pengetahuan dan pengamalan ajaran Islam dikenal pasti dapat membangun jati diri remaja di pusat pemulihan akhlak sekali gus berupaya membentengi diri mereka daripada terjebak semula melakukan salah laku sosial. Artikel ini bertujuan mengemukakan elemen pembangunan jati diri remaja di pusat pemulihan akhlak menurut perspektif Islam. Data bagi dapatan artikel ini diperolehi menerusi metode dokumentasi dan analisis kandungan bagi memenuhi objektif penulisan. Asas pembangunan jati diri remaja di pusat pemulihan akhlak perlu ditunjangi dengan pembangunan elemen spiritual dan fizikal secara seimbang. Dapatan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam merangka kaedah atau program bagi pemulihan akhlak remaja di pusat pemulihan akhlak khususnya.

Kata kunci: Elemen Pembangunan Jati Diri, Remaja, Pusat Pemulihan Akhlak, Perspektif Islam

 

Abstract

Adolescent are admitted to moral rehabilitation centers due to various cases of social misconduct. Several factors were identified as contributing to the involvement of adolescents in these cases. Various efforts have been made to address the issue of adolescent involvement in moral issues today, but it continues to happen and is even more widespread. The knowledge and practice of Islamic teachings are identified as being able to build the identity of adolescent in the moral rehabilitation center, thus trying to protect themselves from getting caught up in social misconduct again. This article aims to present the elements of adolescent identity development in moral rehabilitation centers according to the Islamic perspective. The data for the findings of this article was obtained through documentation and content analysis methods to meet the objectives of the writing. The basis of adolescent identity development in moral rehabilitation centers needs to be supported by the development of spiritual and physical elements in a balanced way. This finding can be used by interested parties in devising methods or programs for moral rehabilitation of adolescent in moral rehabilitation centers in particular.

Keywords: Elements of Identity Development, Adolescent, Moral Rehabilitation Center, Islamic Perspective

Author Biographies

Sahlawati Abu Bakar, Universiti Islam Selangor

Fakulti Pengajian Peradaban Islam

Universiti Islam Selangor (UIS)

43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Khairani Kaharuddin, Politeknik Port Dickson

Jabatan Pengajian Am

Politeknik Port Dikson

71050 Negeri Sembilan, Malaysia.

Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Universiti Islam Selangor

Fakulti Pengajian Peradaban Islam

Universiti Islam Selangor (UIS)

43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

Mariani Abd Majid, Universiti Kebangsaan Malaysia

Fakulti Ekonomi

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

43600 Bangi, Selangor, Malaysia.

Mohd Izwan Mahmud, Universiti Kebangsaan Malaysia

Fakulti Pendidikan

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

43600 Bangi, Selangor, Malaysia.

Hafizatul Akmal Abd. Jalil, Majlis Agama Islam Selangor

Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

40000 Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Aisyah Humairak Abdul Rahman, Universiti Islam Selangor

Fakulti Pengajian Peradaban Islam

Universiti Islam Selangor (UIS)

43000 Kajang, Selangor, Malaysia.

References

Ab Aziz, M. & Muhd Adnan, N. L. (2018). Pengamalan Program Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) Terhadap Penghayatan Akhlak Pelajar: Satu Tinjauan Awal. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences, 10(2), 180-190.

Abdul Halim, N. A., Md Sham, F., & Abdullah, M. H. (2017). Pendekatan Motivasi dalam Menangani Tingkah Laku Remaja Berisiko. Fikiran Masyarakat, Vol. 5, No. 1, 29-33.

Abd Majid, M., Azizan, N. I., Haridi, N. H. M., Mohamad, N., Usman, A. H., Ismail, Z., & Rahman, A. H. A. (2023). Program Pemulihan Akhlak Remaja Delinkuen di Pusat Pemulihan Akhlak Kelolaan Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jurnal Pengajian Islam, 16(1), 22-41.

Abu Bakar, A. A. & Hamzah, M. I. (2019). Faktor Keterlibatan Remaja Dengan Masalah Sosial. Jurnal Hadhari, 11 (1). pp. 1-17.

Ahmad, M. M. A., Mustapha, A. M., Mustafa @ Busu, Z., Junoh, N., & Nik Din, N. M. (2022). Program Keagamaan Dalam Memantapkan Kerohanian Terhadap Banduan Di Pusat Pemulihan Akhlak Machang Kelantan. Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), 7(49), 47 – 61.

Ahmad Puat, N. D. & Abdullah, B. (2018). Pembinaan Jati Diri Remaja Felda Melalui Aktiviti Dakwah Organisasi Islam. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari 18 (1), 52-63. https://doi.org/10.37231/jimk.2018.18.1.298

Amrullah, A. M. K. (2020). Tafsir Surah Al-Hijr Dan Juzuk 14. Kuala Lumpur: Publishing House, hal. 26.

Andre, B. (2020). Promoting Ethnic Identity Development While Teaching Subject Matter Content: A Model of Ethnic Identity Exploration In Education. Teaching and Teacher Education 87. 1-11.

Al-Ghazali, A. H. M. M. (1967). Ihya’ Ulum al- Din, Dar ahya’I al-Kutub al-Arabiyyah, Kaherah.

Al-Ghazali. (2013). Mukhtasar Ihya’ ‘Ulum al-Din, terj Zaid Husein al-Hamid. Kuala Lumpur: Darul Nu'man.

Ulwan, A. N. (2011). Tarbiyat al-Aulad Fi al-Islam II, Kairo: Darussalam.

Azizan, N. I., Mohd Yusoff, M. Y. @ Z. & Ismail, N.(2018). Pembentukan Jati Diri Remaja Dalam Aspek Ruhiyyah Menurut Perspektif Al-Quran: Analisis Terhadap Ikon Remaja Dalam Al-Quran. Jurnal Pengajian Islam, Bilangan 11, Isu 1, Halaman 64-74.

Azizan, N. I., Ismail, N. & Mohd Zin, S. M. & Zainuddin, N. (2021). Cabaran Membentuk Akhlak Remaja Melalui Persekitaran Sosial Dan Perkembangan Teknologi. Jurnal Pengajian Islam. Vol. 14.

Baharuddin, E. & Ismail, Z. (2016). Matlamat Kecerdasan Rohaniah Menurut Perspektif Islam. Jurnal Hadhari 8 (1), 169-185.

Ghazali, M. K. A. & Abdullah, N. A. M. T. (2017). Kesedaran Agama Di Kalangan Belia

Di Desa Keda Sadek, Kupang, Kedah: Suatu Kajian Tinjauan Literatur. Jurnal Al-Hikmah 9(1), 141-158.

Haridi, N. H. M., Rahman, R. A., Salleh, N., Jodi, K. H. M., & Daud, Z. (2020). Penerapan Elemen Modal Insan Terhadap Remaja Berisiko di Institusi Pemulihan Akhlak di Malaysia. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 81-103.

Haridi, N. H. M., Saleh, N. M., & Jodi, K. H. M. (2019). Penerapan Elemen Kerohanian Terhadap Remaja Berisiko di Pertubuhan Kebajikan Darul Islah Malaysia (PERKID). Online Journal of Research in Islamic Studies, 6, 87-98.

Ibn Kathir, Ismail bin Umar bin Kathir al-Qurshi al-Dimasyqi. (1990). Tafsir Ibn Kathir, Darussalam, Damsyik.

Ibrahim, N., Mansor, N. H. & Md Yusoff, Y. (2020). Bentuk- Bentuk Pemulihan Akhlak bagi Pesalah Seks di Malaysia: Suatu Sorotan Literatur, Jurnal Usuluddin 48 (2), 1-23.

Ismail, A. M., Stapa, Z. & Suhaimi, S. A. (2012). Islam dan Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu. Jurnal Hadhari Special Edition, 143-154.

Mat Isa, K. N., & Abd Ghani, F. (2012). Pola sahsiah remaja dalam kalangan pelajar Islam di Sekolah Menengah Daerah Johor Bahru (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).

McHale, S. M., Dotterer, A., & Kim, J. Y. (2009). An Ecological Perspective On The Media And Youth Development. American Behavioral Scientist, 52(8), 1186-1203.

Md Sham, F. (2016). Elemen Psikologi Islam dalam Silibus Psikologi Moden: Satu Alternatif. GJAT. Vol 6 Issue 1, 75-85.

Mohamad Jodi, K. H., Mohamad, M. A. & Che Seman, A. (2014). Penerapan Agama Dalam Modul Psikospiritual Dan Kesannya Terhadap Kesihatan Spiritual: Kajian Kes Di Kompleks Dar Assaadah, Kuala Lumpur. Jurnal Syariah 22 (1):107-27. https://mjcs.um.edu.my/index.php/JS/article/view/8114

Mohd Azam, S. B. (2016). Amalan Restoratif Dalam Program Perlindungan Dan Pemulihan Remaja Hamil Luar Nikah Di Malaysia. The Malaysian Journal of Social Administration, 12: 100-135.

Mohd Nor Afandi, N. H., Amran, N. N., & Mohd Saad, M. F. (2021. Program Pemulihan Berasaskan Manhaj Rabbani Bagi Remaja Berisiko Di Daerah Bentong. Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), 6(41), 97 – 117.

Mohamad, Z. (2012). Didik Anak-Anak Dengan Sifat Jati Diri. Kuala Lumpur: Utusan Malaysia.

Mohd Suhari & Mohd Farid. (2018). Pembangunan Spiritual Dalam Pelaksanaan Program Tarbih. Afkar, Vol. 20 Issue 2 (2018): 127-158.

Musa, N. A., Ahmad, N. A. & Othman, M. S. (2022). Pembentukan Sahsiah Murid Melalui Program Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) di Malaysia. E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, Vol. 9 No. 1, 109 – 134.

Muhamad, S. N. (2018). Psikoterapi Islam: Konsep, Kaedah Dan Panduan (Cetakan Pertama). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ramli, M. A. & Mohamad, N. R. (2016). Penubuhan Sekolah Harapan Rumah Harapan di Melaka: Penilaian dari Perspektif Islam. AL-BASIRAH Volume 6, No. 1, pp: 17-30.

Sa’ari, C. Z., Syed Muhsin, S. B., Ahmad, S. S. & Abd Latif, F. (2019). Model Pendidikan Keibubapaan Abdullah Nasih Ulwan (MPIU) dalam Menangani Isu Remaja Lari dari Rumah. Jurnal Usuluddin, 47, 73-103.

Stapa, Z., Ismail, A. M. & Yusuf, N. (2012). Faktor Persekitaran Sosial Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Jati Diri. Jurnal Hadhari Special Edition. 155-172.

Shafiee, S. et al. (2013). Bahasa & Jati Diri - Pembentukan Jati Diri Bangsa Malaysia Melalui Bahasa Melayu.

Stapa, Z., Yusuf, N. & Shaharuddin, A. F. (2012). Islam Asas Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu-Muslim, Jurnal Hadhari Special Edition, 129-141.

Syazwana, Salina, Suzana & Jamiah. (2019). Tingkah Laku Devian Dalam Kalangan Remaja Di Semenanjung Malaysia Berdasarkan Faktor Pemantauan Ibu Bapa, Komunikasi Ibu Bapa Dan Religiositi. Jurnal Sains Sosial Malaysian, Jilid. 4 (1), 93-101.

Talip, R., Abdullah, M. Y., Kiflee, D. N. A., & Ping, E. L. S. Pengaruh Pengurusan Kokurikulum Dan Keterlibatan Pelajar Dalam Kokurikulum Terhadap Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Wilayah Persekutuan Labuan. Jurnal Kesidang, 6(1), 173-183 (2021).

Wan Ismail, W. A. F., Abdul Shukor, S., Abdul Mutalib, L., Baharuddin, A. S., Mamat, Z. & Nik Saleh, N. S. S. (2020). Faktor Dan Penyelesaian Isu Anak Tak Sah Taraf Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia. V INSLA e-Proceedings. Vol. 3 No.1, pp. 136 – 146.

Yahaya, M. & Ahmad Yatim, A. D. (2018). Kesan Amalan Agama ke atas Pelajar Delinkuen Melalui Modul Spiritual Pemantapan Sahsiah (MOSPES). Jurnal Penyelidikan Dedikasi Jilid 14. Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.

Yahya, M. & Sa’ari, C. Z. (2016). Program Zikrullah Dan Aktiviti Kerohanian Asas Pembangunan Spiritual Golongan Belia Perlu Perhatian (Pp) Dalam Merealisasikan Gagasan Negara Zikir Brunei Darussalam. Global Journal Al Thaqafah, 6(1), 101-112.

Published

2024-06-30

How to Cite

Abd. Majid, M., Abu Bakar, S., Kaharuddin, K. ., Abdullah, M. Y. M., Abd Majid, M., Mahmud, M. I., Abd. Jalil, H. A., & Abdul Rahman, A. H. . (2024). Elemen Pembangunan Jati Diri Remaja di Pusat Pemulihan Akhlak Menurut Perspektif Islam: Elements of Adolescent Identity Development in Moral Rehabilitation Centers According to Islamic Perspectives. ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education, 8(1), 241–252. Retrieved from https://attarbawiy.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/187