Kefahaman Guru Sains Terhadap Keperluan Integrasi Ilmu Akidah Merentasi Kurikulum (AMK) Dalam Pengajaran Sains di Sekolah Rendah Agama Swasta Sri Ikram Musleh di Selangor

The Understanding of School Teachers To The Need Of Integration Of Knowledge of Akidah Across The Curriculum (AMK) In Science Teaching at Sri Ikram Musleh Private Religious Primary School In Selangor

Authors

  • Siti Zaleha Kilau Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Zetty Nurzuliana Rashed Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor

Keywords:

Kata kunci: Integrasi ilmu, Pendidikan Sains Beraskan Tauhid, Kurikulum Bersepadu, Sains Tauhidik dan Ikram Musleh

Abstract

Kajian ini membincangkan tentang keperluan terhadap kefahaman konsep integrasi ilmu Akidah Merentasi Kurikulum (AMK) dalam pengajaran Sains di sekolah rendah agama swasta SRI IKRAM Musleh di negeri Selangor. Tidak ramai guru Sains yang mempunyai kefahaman dan kesedaran terhadap keperluan  untuk menerapkan akidah dalam pengajaran Sains. Mereka tidak dapat mengguna pakai modul Sains Islam yang dikaji dengan begitu mendalam oleh institusi pengajian tinggi. Terdapat guru-guru Sains yang cuba untuk menerapkan nilai Islam termasuk menerangkan fenomena Sains berdasarkan ayat al-Quran dan Hadith, namun mereka khuatir salah kerana tiada latihan agama. Di sekolah-sekolah, guru Sains dan guru agama sepatutnya saling bekerjasama ke arah kebajikan pelajar tetapi mereka diasingkan sehingga tidak bertegur sapa . Sampel kajian adalah dalam bentuk persampelan bertujuan, yang terdiri dari enam orang guru Sains sebagai informan utama, manakala data sokongan adalah seorang Guru Besar, seorang Guru Ketua Panitia Sains dan tiga orang pelajar sebagai ahli kumpulan perbincangan (FGD). Rekabentuk kajian menggunakan kaedah kualitatif berdasarkan temu bual, pemerhatian pengajaran dan analisis dokumen. Data kajian diproses dan dianalisis menggunakan kaedah tematik dan bantuan aplikasi Nvivo12. Dapatan kajian menunjukkan kefahaman peserta kajian adalah jelas terhadap keperluan menanamkan konsep integrasi ilmu AMK dalam pengajaran Sains. Kajian tentang integrasi ilmu AMK oleh guru-guru subjek Sains ini mempunyai impak yang signifikan dan diharapkan boleh menjadi panduan dalam membentuk akidah serta akhlak anak-anak ke arah melahirkan generasi Rabbani yang memahami dan menghayati al-Quran dan as-Sunnah selain mengamalkan cara hidup Islam yang lengkap dan sempurna sebagai pilihan dan penyelesai masalah dalam kehidupan mereka.

 

References

Al-Quran.

Absha Atiah Abu Bakar & Mohd. Isa Hamzah. (2019). Faktor Keterlibatan Remaja Dengan Masalah Sosial (Factors Influencing Teens with Social Problems). Jurnal Hadhari 11(1), 1-17.

Balqis Safia, 2023. Peranan Guru Pendidikan Islam Dalam Menangani Golongan Yang Menyeleweng daripada Manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah. Prosiding Seminar Pengukuhan Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah 2023 11 Julai 2023 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Ahli Sunnah Wal Jamaah Unggul Sepanjang Zaman

Jaya, S. A. F. (2020). Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. Jurnal Indo-Islamika, 9(2), 204–216. https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542

Khairul Anuar, 2018. Bayan Al-Falak Siri 1 : Fenomena Gerhana Bulan - Bukti Kekuasaan Dan Kebesaran Allah Taala. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

KPM - Standard Guru Malaysia

Maziahtusima et al, 2018. EKSPLORASI PERANAN GURU PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI AGEN PERUBAHAN MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN PENGEMBANGAN. Volume: 2 Issues: 6 [December, 2017] pp.214-230] International Journal of Education, Psychology and Counseling eISSN: 0128-164X . Journal website: www.ijepc.com

Mohammad Hafiz et al (2018). Sains Tauhidik dalam Pembangunan Peradaban Melayu. Conference: Seminar Tamadun Islam 2018

Nazneen Ismail, 2021. Peranan Guru Dalam Pembentukan Sahsiah Pelajar Pengajian Turath: Kajian Di Selangor. Vol 13 No 1: Al-Hikmah 13(1) 2021. Al-Hikmah , Jurnal of Islamic Dakwah

Nor Azlinda & Maimun Aqsha, 2016. Falsafah dan Pedagogi Pendidikan Islam. Disunting oleh Maimun Aqsha.Cetakan Pertama: Bangi

Norjilawati & Zanaton. 2015. Pengaruh Integrasi Sains Tauhidikterhadap Kepercayaan Guru Dan Amalan Pengajaran Di Dalam Kelas. Volume 1 Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015

Ruslan Hassan, 2020. Sumbangan Guru Pendidikan Islam Dalam Amalan Bimbingan Dan Kaunseling Terhadap Pelajar Dan Rakan Guru Di Sekolah. Al-Hikmah , Jurnal of Islamic Dakwah.Vol 12 No 2: Al-Hikmah 12(2) 2020.

Saiful Bahari. (2019). Mengintegrasikan Agama dan Sains Dalam Kurikulum Pendidikan. Info Perbincangan Meja Bulat Ikim. Majalah sains.

Sharina Abu Hanifah et al, 2017. Pengintegrasian Sains Tauhidik: Persepsi Peserta Tauhidic Science Integrative: Participants’ Perception. Ulum Islamiyyah. Malaysian Journal of Islamic Sciences. Vol. 21 (August) 2017: pp 43-60. Universiti Sains Islam Malaysia.

Subakri Subakri, 2020. Peran Guru dalam Pandangan Al-Ghazali. Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Pendidikan Article SidebarPublished: Dec 16, 2020 DOI: https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v1i2.165

Syafiqah Solehah & Tengku Sarina, 2017. Journal of Islamic Educational Research (JIER), e-ISSN: 0128-2069, Volume 2, Special Issue, December 2017. Peranan Guru Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Sahsiah Pelajar: Satu Tinjauan Awal Terhadap Guru Pendidikan Islam Di Daerah Marang, Terengganu.

Syahirah rosli et al, 2022. Mengintegrasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dalam Membangunkan Modal Insan Bersepadu. Jurnal Dunia Pendidikan.e-ISSN: 2682-826X | Vol. 4, No. 1,86-103, 2022. http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd.

Wardyawaty Rajikal 2020. Penerapan Unsur Akidah Dalam Fpk. ANALISIS FPK. Researchgate.

Published

2024-06-30

How to Cite

Kilau, S. Z., & Rashed, Z. N. . (2024). Kefahaman Guru Sains Terhadap Keperluan Integrasi Ilmu Akidah Merentasi Kurikulum (AMK) Dalam Pengajaran Sains di Sekolah Rendah Agama Swasta Sri Ikram Musleh di Selangor: The Understanding of School Teachers To The Need Of Integration Of Knowledge of Akidah Across The Curriculum (AMK) In Science Teaching at Sri Ikram Musleh Private Religious Primary School In Selangor. ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education, 8(1), 219–232. Retrieved from https://attarbawiy.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/186

Most read articles by the same author(s)