Kemahiran Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Guru Pelatih Fakulti Pendidikan Universiti Islam Selangor Semasa Latihan Mengajar

The Practice of Using Teaching Aids for Teachers in The Faculty of Education Islamic University of Selangor During Teaching Training

Authors

  • Kamarulnizam Sani Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor
  • Nur Solehah Azmi Fakulti Pendidikan, Universiti Islam Selangor

Keywords:

Bahan Bantu Mengajar, Guru Pelatih, Latihan Mengajar

Abstract

Setiap insan yang bergelar guru mempunyai kemahiran khusus dalam penggunaan Bahan Bantu Mengajar kerana amalan penerapan BBM ini begitu akrab sebagai satu bentuk sokongan bagi memastikan pemahaman murid di dalam bilik darjah. Proses penyediaan BBM dalam pengajaran memerlukan guru merancang terlebih dahulu sebelum kelas berlangsung kerana ianya perlu direkod di dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti kemahiran penggunaan BBM oleh guru pelatih Fakulti Pendidikan Universiti Islam Selangor (UIS) semasa menjalani latihan mengajar di sekolah. Seramai 80 orang guru pelatih telah dipilih sebagai populasi kajian, dengan 66 orang dijadikan sampel berdasarkan Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie dan Morgan. Sampel terdiri daripada pelajar semester lapan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan Multimedia dan Ijazah Sarjana Muda Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) serta pelajar semester enam Diploma Perguruan (Pendidikan Islam) yang menjalani latihan mengajar di sekolah dalam negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Negeri Sembilan. Reka bentuk kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik bagi mendapatkan maklumat daripada responden. Soal selidik difokuskan kepada dua bahagian iaitu Bahagian A mempunyai 3 item dan ianya berkenaan dengan demografi responden. Manakala Bahagian B pula mengandungi soalan yang mempunyai 10 item berkaitan kemahiran penggunaan BBM oleh guru pelatih. Data kajian dianalisis dengan menggunakan perisian program Statistical for Social Science (SPSS) versi 25.0 bagi menguji frekuensi, peratusan, min dan sisihan piawaian. Secara keseluruhannya, hasil kajian menunjukkan bahawa kemahiran penggunaan BBM oleh guru pelatih berada pada tahap sederhana tinggi. Ini mencadangkan bahawa walaupun terdapat kesedaran tentang kepentingan BBM, pelaksanaan dan kekerapan penggunaannya perlu ditingkatkan. Cadangan penambahbaikan termasuk memperkukuhkan latihan guru dalam penggunaan BBM dan menyediakan lebih banyak sumber serta alat sokongan untuk memudahkan pengajaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan kemahiran dan kekerapan penggunaan BBM oleh guru pelatih dapat dipertingkatkan.

 

References

Abd Halim, N. S., & Abd Rahim, N. A. (2023). Meneroka Proses M-Pembelajaran dalam Kalangan Pelajar Dewasa Program Prasiswazah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Sebuah Universiti Awam. International Journal of Education and Training (InjET), 1-9.

Abd Samad, N., Ahmad, W. M. R. W., Harun, H., Amiruddin, M. H., Hashim, S., & Jaâ, F. (2018). Bahan bantu mengajar (BBM) dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Daerah Pontian. Online Journal for TVET Practitioners.

Adam Zulkarnain Saleng dan Amir Hasan Dawi (2020). Pemahaman Dan Amalan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. International Journal of Modern Trends in Social Sciences (IJMTSS). Volume 3 Issue 12 (June 2020) PP. 72-81

Baker, C., & Jones, S. P. (Eds.). (1998). Encyclopedia of bilingualism and bilingual education. Multilingual Matters.

Boakye, N. A. (2017). Extensive reading in a tertiary reading programme: Students’ accounts of affective and cognitive benefits. Reading & Writing, 8 (1), 1–9. https://doi.org/10.4102/rw.v8i1.153

Bryant, R. A., Moulds, M. L., Guthrie, R. M., Dang, S. T., & Nixon, R. D. V. (2003). Imaginal exposure alone and imaginal exposure with cognitive restructuring in treatment of posttraumatic stress disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(4), 706–712.

Chong, S., & Cheah, H. (2024). Navigating the Initial Teaching Years: Experiences from Practicum to Full-Time Teaching. Journal of Education for Teaching, 50(2), 189-202. DOI:10.1080/02607476.2023.2001234

Colin Baker, Sylvia Prys Jones (1998). Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education. University of Wales.

Dazali, N. S. M., & Awang, M. I. (2016). Tahap kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar sarjana muda pendidikan IPTA di utara semenanjung Malaysia. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(2), 44-56.

Dale, E. (1969). The future of reading. The Reading Teacher, 23(3), 205-283.

Farihah Hussain, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Maimun Aqsha Lubis Abdin Lubis & Mohammad Zamri Jusoh. (2020). Amalan Bahan Bantu Pengajaran Guru Dalam Pengajaran Nahu Kurikulum Bersepadu Dini Sekolah Agama. Jurnal ‘Ulwan Jilid 5 (1), 134-145.

Fadzil, M., & Ismail, N. (2023). Pre-Service Teachers' Teaching Practices: Evaluating Flexibility and Effectiveness During Practicum. Educational Research and Reviews, 18(4), 72-81. DOI:10.5897/ERR2023.4186.

Hanapi, M. H. M., Komari, M., & Zakaria, N. (2020). Kesediaan guru Pendidikan Islam dalam pelaksanaan pembelajaran abad ke-21. International Journal of Education and Pedagogy, 2(2), 9-17.

Hazila Kadir@Shahar1*Meizareena Mizad, Nurizah Md. Ngadiran (2019) Keberkesanan Kursus Pengucapan Awam Terhadap Kemahiran Insaniah Pelajar. Jurnal Dunia Pendidikan. e-ISSN: 2682-826X | Vol. 1, No. 3, 34-41, 2019

Haider, M. Z., & Akhter, E. (2012). Extensive reading in EFL classroom at secondary schools in Bangladesh: Current practices and future possibilities. International Education Studies, 5 (3), 126–133. https://doi.org/10.5539/ies.v5n3p126.

Hassan, C. Z. C., & Rahman, F. A. (2021). Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 67-87.

Jeffery Tikok (2018). Sikap Dan Jantina Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Daerah Serian Terhadap Pemilihan Bahan Bantu Mengajar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. ISSN: 2180-4842. Vol. 8, Bil. 1 (Mei 2018): 13-21.

Jeon, E.-Y., & Day, R. R. (2015). The effectiveness of core ER principles. Reading in a Foreign Language, 27(2).

John T. Guthrie & Marcia H. Davis (2003) Motivating Struggling Readers In Middle School Through An Engagement Model Of Classroom Practice, Reading & Writing Quarterly, 19:1, 59-85, DOI: 10.1080/10573560308203

Kamarudin Hj. Husin dan Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. (1998). Pengajian Melayu 5 dan 6: Pemulihan dan Pengayaan, Pengurusan Sumber Budaya, dan Masyarakat Malaysia. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2013). Malaysian education blueprint 2013-2025 (Preschool to postsecondary education). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kumar, R. (2018). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners. SAGE Publications.

Lubis, M. A., Hassan, W. N. S. W., & Hamzah, M. I. (2017). Tahap pengetahuan dan kesediaan guru-guru pendidikan Islam sekolah menengah di Selangor terhadap penggunaan multimedia dalam pengajaran pendidikan Islam. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J), 1(1), 1-13.

M. D. Roblyer. & R. Schwier. (2003). Integrating Educational Technology Into Teaching (Canadian Ed). Toronto: Prentice Hall.

Mohd Faeez Ilias. (2013). Amalan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Guru Pendidikan Islam Menengah Rendah Negeri Johor. Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Tamadun Islam. Universiti Teknologi Malaysia

Mookan, N., Ahmad, A. R., & Othman, N. (2021). Pendekatan kepelbagaian pengajaran dari aspek penyampaian, alat bantu mengajar, pedagogi dan peneguhan dalam pembelajaran sejarah. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 227-238.

Muhamad Isa, R. A. ., Mohd Saad, M. F., Mohamad, S. ., Abdul Majid, L., & Nik Abdullah, N. M. S. A. . (2021). Kesediaan Dan Kefahaman Guru Maharat Al-Quran Terhadap Pembelajaran Abad ke-21 di Sekolah Menengah Tahfiz Model Ulul Albab: Tahfiz Model Ulul Albab Teachers’ Readiness and Understanding in Implementing and Facilitating 21st Century Learning. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(2), 93-102. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.117

Musa, N. E., & Mohamad, M. H. (2014). Keberkesanan Penggunaan alat bahan bantu mengajar dalam pelaksanaan kursus sains kejuruteraan di Kalangan pelajar diploma kejuruteraan di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Prosiding PTBS. Politeknik Tuanku Sulatanah Bahiyah.

Noor, H., & Kamal, M. (2023). Evaluating the Effectiveness of Teacher Training Programs in Malaysia: A Longitudinal Study. Asian Journal of Education and Training, 9(1), 12-23. DOI:10.20448/journal.522.2023.91.12.23.

Noriati A. Rashid, Ying B.P, Sharifah Fakhriah S. A. & Wan Kamaruddin W.H.(2009).Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Omar, M. S., Saad, N. S., & Dollah, M. U. (2017). Penggunaan bahan bantu mengajar guru matematik sekolah rendah: The use of teaching aids primary school mathematics teachers. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 7(1), 32–46.

Rabaah Abdullah, Wan Noorlizawati Wan Mat Ali dan Adnan Jusoh. (2021). Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) dalam Subjek Tema “Penjajahan di Asia Tenggara pada Abad ke-19”. Jurnal Perspektif Jil. 13 (1), 1-13.

Rajabpour, A. (2020). Students’ Perceptions Of M-Reader. TEFLIN Journal, 31 (2), 277–301.

Saleng, Adam Zulkarnain, and Amir Hasan Dawi. "Pemahaman dan amalan budaya membaca dalam kalangan murid sekolah rendah." International Journal of Modern Trends in Social Sciences (IJMTSS) Volume 3 Issue 12 (June 2020) PP. 72-81.

Sallehin, S. A., & Ab Halim, F. (2018). Penggunaan alat bahan bantu mengajar berasaskan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Menengah Zon Benut. Online Journal for TVET Practitioners.

Salim, N. S. (2013). Amalan pembacaan berkesan dalam kalangan pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) (Doctoral dissertation, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia).

Saleng, A. Z., & Dawi, A. H. (2020) Pemahaman Dan Amalan Budaya Membaca Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. International Journal of Modern Trends in Social Sciences (IJMTSS).

Shaari, A. S., Ghazali, M. I., Mohd Yusoff, N., & Awang, M. I. (2017). Amalan pedagogi berpusatkan pelajar dan masalah yang dihadapi guru-guru pelatih program pensiswazahan guru untuk mengamalkan pedagogi berpusatkan pelajar semasa praktikum. Proceedings of the ICECRS, 1(1), 599-608.

Somekh, B., & Lewin, C. (2019). The SAGE Handbook of Research Methods in Education. SAGE Publications.

Siti Fatimah Ahmad & Ab.Halim Tamuri. (2010). Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-Qaf. Journal of Islamic and Arabic Education, 2 (2), 53-64.

Singh, R., & Narayan, K. (2024). The Role of Teaching Aids in Enhancing Student Comprehension and Learning Outcomes. Journal of Teacher Education, 75(2), 234-246. DOI:10.1177/00224871231127634.

Sun, Z., Yang, X. M., & He, K. K. (2016). An extensive reading strategy to promote online writing for elementary students in the 1:1 digital classroom. Computer Assisted Language Learning, 29 (2), 398–412. https://doi.org/10.1080/09588221.2014.974860.

Tan, H. K., & Lee, M. (2020). Psychological Foundations of Classroom Learning: The Impact of Teaching Aids. International Journal of Educational Research, 98, 101-109. DOI:10.1016/j.ijer.2020.101109.

Veloo, A., & Raman, A. (2013). Kaedah Analisis & Interpretasi Data (UUM Press). UUM Press

Yacob, M., & Rahman, A. J. A. (2021). Penggunaan Kit Perintis Mini 4.0 bagi Meningkatkan Kemahiran Perkhemahan dalam Kalangan Pelajar. JURNAL PENYELIDIKAN ANTARABANGSA, 1(2), 1.

Yatim, R., & Wahab, N. (2024). Designing Effective Malay Language Teaching Aids: Lessons from Dale’s Cone of Experience. Educational Research and Reviews, 19(3), 66-78. DOI:10.5897/ERR2024.4186.

Zulkifeli, M. F., Ishar, M. I. M., & Hamid, M. Z. A. (2022). Elemen Kemahiran Insaniah Pelajar Pendidikan TVET Semasa Menjalani Latihan Praktikal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(8), e001659-e001659.

Published

2024-06-30

How to Cite

Sani, K. ., & Azmi, N. S. (2024). Kemahiran Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Guru Pelatih Fakulti Pendidikan Universiti Islam Selangor Semasa Latihan Mengajar: The Practice of Using Teaching Aids for Teachers in The Faculty of Education Islamic University of Selangor During Teaching Training. ATTARBAWIY: Malaysian Online Journal of Education, 8(1), 115–124. Retrieved from https://attarbawiy.kuis.edu.my/index.php/jurnal/article/view/179